Det gjelder kommuneplanens boligområder benevnt som B16, ca. 56 dekar på sørsiden av Neskollen, samt B2 ca. 180 dekar beliggende på Drognesjordet, Årnes.

B16 på Neskollen avsettes til boligformål under forutsetning av at regulering av området ikke starter før kommunen har gitt igangsettingstillatelser for 50% av boenhetene på delfelt B4 Neskollen.

For B2 Årnes er det til en hver tids gjeldende bestemmelse i kommunedelplan for Årnes som regulerer utbyggingsrekkefølgen. I tråd med gjeldende kommunedelplan skal B1, B5, B6, B7 og S2 være utbygd før felt B2 kan reguleres til boligformål.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus forutsetter at rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Årnes, skjer i samsvar med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Dermed gjenstår ingen innsigelser til kommuneplanens arealdel, og justerte bestemmelser og oppdatert plankart skal formelt bekreftes ved politisk vedtak i kommunestyret.


Publisert: 30.03.2017 10:49:45
Sist endret: 22.01.2023 21:34