I en serie artikler har Raumnes omtalt Nes kommunes behandling av sak knyttet til etablering av gjenvinningsanlegg ved Esval Miljøpark, herunder forholdet mellom kommunen og Esval Miljøpark KF. I en artikkel lørdag 4. mai 2017 skriver Raumnes om at Nes kommune v/ ordfører og rådmann skal ha instruert Esval Miljøpark KF i strid med kommunelovens bestemmelser. Dette er ikke korrekt og både overskrift og deler av artikkelen gir dermed et misvisende inntrykk. Nes kommune er ikke kjent med hvorfor Raumnes velger å gi saken et slik misvisende inntrykk.

Esval Miljøpark KF er en del av Nes kommune, og ingen selvstendig juridisk person. Esval Miljøpark KF har dog eget styre, som kan treffe vedtak innen definerte områder. Innen dette område kan ikke rådmannen instruere KF'et, hva gjelder de vedtak som treffes.  Det har da heller ikke rådmannen gjort, hverken i denne saken eller andre saker. Dersom rådmannen mener at en sak har politisk betydning, kan rådmannen bestemme at det er kommunestyret som skal treffe avgjørelsen. Dette har rådmannen bestemt skal være i saken vedrørende gjenvinningsanlegget. Det er ikke tvilsomt at dette er i samsvar med vedtekter og kommunelov.

Rådmannen forbereder etter dette saken om etablering av gjenvinningsanlegg for kommunestyret, slik rådmannen gjør i alle saker. For å kunne gjøre dette, må rådmannen ha tilgang til Esval Miljøpark KFs saksdokumenter. Styret i Esval Miljøpark KF nektet å utlevere deler av materialet, i strid med sine forpliktelser. Det er vanskelig for både rådmann og ordfører å forstå hvorfor Esval Miljøpark KF ikke ønsket at rådmann og dermed kommunestyret skulle ha tilgang til dette materialet.

Rådmannen hadde gjennom saksforberedelsen påpekt en rekke svakheter i avtaleverket, samt en rekke feil i det økonomiske grunnlag som lå til grunn for avtaleinngåelsen. Rådmannen og ordføreren var derfor opptatt av at kommunestyret skulle få det korrekte grunnlag. Det er ikke tvilsomt at Esval Miljøpark KF er forpliktet til å utlevere dette, hvilket også professor Bernt påpeker i lørdagens artikkel.

Rådmannen påla Esval Miljøpark KF å utlevere materialet, hvilket Esval Miljøpark KF ved styrets leder nektet å etterkomme. På denne bakgrunn påla ordfører Esval Miljøpark KF å utlevere materialet, hvilket til sist ble etterkommet.

Forholdet innebærer ikke en instruksjon knyttet til et materielt vedtak, og er således ikke i strid med kommuneloven. Det fremstår som om Raumnes ikke har skjønt forskjellen på å instruere et kommunalt foretak om å fremlegge saksdokumenter for kommunestyrets behandling, og instruere om vedtak i en konkret sak, eller i hvert fall foretrekker å fremstille saken slik. Dette er – som det fremgår – uriktig.

Det er mulig at en korrekt saksfremstilling, herunder overskrift og ingress, ville ødelagt det Raumnes mener er en god sak. I så fall er det skuffende at avisen velger å feilinformere sine lesere.


Publisert: 09.05.2017 10:59:54
Sist endret: 09.05.2017 10:59