Nes kommune arrangerte torsdag 8. februar boligsosial fagdag- bolig for alle i Nes kommune.

Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, og for å ta boligsosiale hensyn inn i areal- og samfunnsplanleggingen.

Nes kommune deltar i Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd» (2016-2020), og vi har forpliktet oss til å jobbe systematisk og tverrfaglig for å utforme en helhetlig boligsosial politikk med god og bred forankring i overordnet planverk.

Torsdag 8. februar inviterte rådmannen til en felles fagdag for politikere og administrativt ansatte. Om lag 50 deltagere møtte opp. Målet med dagen var å skape en felles forståelse av behov og muligheter på et overordnet nivå. Hvordan kan vi legge til rette for at alle skal kunne bo trygt og godt, og ha en opplevelse av et hjem?

Foredragsholdere fra Husbanken og Fylkesmannen deltok med gode innlegg, i tillegg til representant fra Asplan Viak AS som presenterte mulighetsstudien knyttet til hvor og hvordan lokalisering av omsorgsboliger på Årnes kan gjøres.

Det ble en dag til inspirasjon, og med mye nyttig og ny kunnskap for mange før vi nå skal i gang med å utarbeide en helhetlig boligstrategi for Nes kommune. Vi takker for deltagelse og engasjement!

I lenkene under ligger presentasjonene som ble gitt.

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen v/ seniorrådgiver Per Olaf Skogshagen, Husbanken

Boligsosiale hensyn og folkehelse i samfunns- og arealplanlegging v/ rådgiver Lise Weltzien,  Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Boligpolitikk- strategier og virkemidler v/ avdelingsdirektør Per- Erik Torp, Husbanken Øst

Grunnlån som virkemiddel. Tilvisningsavtaler med private utleiere- praksis og erfaringer v/arkitekt Lars K. Halleraker,  Husbanken

Mulighetsstudie omsorgsboliger Årnes v/ Sivilarkitekt MNAL Alec Ross Andreassen, Asplan Viak AS

 


Publisert: 15.02.2018 10:39:55
Sist endret: 15.02.2018 10:39