Innhold

 

Døgnkontinuerlig vakt

Det er hele tiden en person på døgnkontinuerlig vakt, og er klar til å rykke ut til brøyting når  det har lagt seg ti cm tørr, eller syv cm våt snø på veiene.

Vaktansvarlig har ytterligere to medarbeidere som kalles ut ved behov. Sjåførene er unntatt fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene alle tungbilsjåfører ellers er nødt til å følge.  Dette for å sikre at de mest prioriterte veiene blir brøytet slik at folk kan komme seg på jobb.

Brøyting på anbud

Kommunen er delt opp i 13 roder, hvorav 12 roder er satt ut på anbud til lokale aktører.  Hvis det ikke blir brøytet som forventet ,  kan du kontakte  kommunens  vakttelefon.  Vakthavende tar gjerne en sjekk og videreformidler henvendelsen til de som har oppdraget, i henhold til de krav som er satt  i anbudet/kontrakten.  Les mer om dette i serviceerklæringen.

Årnes sentrum

- I Årnes sentrum er det  Jernbanegata,  Skolegata og  Silovegen, samt pendlerparkeringene på jernbaneområdene som blir ryddet av brøytelaget. Ellers er det private gårdeiere som har ansvaret for rydding av gater og fortau.

Serviceerklærng

Næringsutvalget vedtok i 2006 en serviceerklæring for vintervedlikehold av kommunale veger, denne ble i 2012 revidert i utvalg for næring og kultur

Kommunale veger er delt inn i i tre klasser der klasse 1 busstrasèer har høyeste prioritet, mens boligveger og de fleste gangarealene har lavest prioritet.

Standarden i serviceerklæringen defineres slik:

Klasse 1: Busstraseer inkl. holdeplasser Viktige gang- og trappetraseer.
Brøytestandard: Brøyting iverksettes ved 10 cm snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde.

Strøstandard:  Det blir startet med strøing snarest mulig etter isdannelse.

Klasse 2: Veger hvor det kreves fremkommelighet for stor lastebil.
Brøytestandard: Brøyting iverksettes ved 10cm snø0mengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde

Strøstandard: Det blir startet strøing når hensiktsmessige vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme trygt tram.

Klasse 3: Øvrige kommunale veger.
Brøytestandard:  Brøyting iverksettes ved 10 cm snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde. Brøyting kan gjennomføres ved lavere snødybde enn angitt i standarden når sannsynlig vær utvikling gjør dette samlet sett formålstjenelig.

Strøstandard: Det blir startet strøing når hensiktsmessige vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme trygt tram.  Det strøs på fortau, i bratte bakker, kurver og vegkryss, fortrinnsvis med sand.

Les hele serviceerklæringen -  vintervedlikehold Nes Kommune


Vegvesenets ansvar

Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

 

Privat ansvar

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Godt arbeidsmiljø

Vi er et godt team som prøver å hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre når det står på som verst, forteller Roger Johansen og Atle Sandnes  og  de legger til at det tross alt er 240 kilometer med veg og 16 boligfelt  som skal ryddes, og at man ikke kan være alle steder samtidig. 

-Noen telefoner får vi jo etter et stort snøfall, men de aller fleste er hyggelige og  slår seg til ro med at det blir brøytet så fort vi klarer.  Jeg vil legge vekt på at vi har et godt samarbeid med alle aktørene, men vil gjerne fremheve Neskollen Vel som et eksempel til etterfølgelse.  Her går samarbeidet knirkefritt.

Bilde fra venstre: Thomas Nerlien, Bård Lundahl,  Roger Johansen, Leif Kvernhaugen og Atle Sandnes

 

 

 


Publisert: 17.01.2018 12:06:01
Sist endret: 17.01.2018 12:06