Det er så langt i planarbeidet med E16 Kongsvinger-E6 blant annet gjennomført to høringsperioder, folkemøter for kommunene, medvirkningsmøter med barn og unge, dialogmøter med innbyggere, lag og næringsliv, og møter med regionale myndigheter. Innspillene har gitt planleggerne verdifull kunnskap, og en del har fått direkte innvirkning på valg som er tatt og undersøkelser som er gjort.

Tirsdag 23. februar presenterte Nye Veier sine faglige utredninger og anbefalinger av konsekvenser som kan kostnadsberegnes i kroner og øre (prissatte) og konsekvenser for miljøverdier (ikke-prissatte), i tillegg til andre beslutningsrelevante analyser.

Alternativene er vurdert opp mot samfunnsmålene for prosjektet og rangert i forhold til hverandre, og den faglige anbefalingen til Nye Veier er å ikke gå videre med F- og B-korridorene, men fortsette arbeidet med C- og A-korridorene.

– Det er gjort et grundig og omfattende utredningsarbeid i dette prosjektet, sier Knut Hvithammer, styreleder i det interkommunale planstyret for E16 Kongsvinger-E6.

E16-styret skal etter planen beslutte hvilke alternativer som det skal utarbeides planforslag for i styremøtet 25. mars. Hvithammer forteller at ordførerne har sett fram til å få Nye Veiers presentasjon, men at de vil trenge tid på å gjennomgå analysene, anbefalingene og de skriftlige fagrapportene når de ferdigstilles.

– Et fullstendig og godt faglig grunnlag er et helt nødvendig fundament for en videre dialog mellom de fire kommunene, slik at vi kan enes om en felles løsning som løser utfordringer i våre regioner, sier Hvithammer.

De skriftlige fagrapportene vil ferdigstilles fortløpende framover. Disse vil bli offentliggjort så raskt som mulig, og senest når planforslaget legges ut på høring.