Formålet med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging i perioden desember -januar 2021/22, støtte til virksomheter innenfor turbiltransport (NACE-kode 49.392) og serveringsnæringene (NACE-kode 56.101) samt andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning. Les mer om den notifiserte ordningen på regjeringens nettsider i denne lenken.

Hvem kan søke støtte:

Det lokale næringsliv med registeret adresse i Nes kommune, og omfatter bransjer som faller innunder kriteriene.

For bedrifter med fullt driftsår i 2019 vil søkere som synligjør resultatnedgang på 20% eller mer være kvalifisert.

For virksomheter etablert i 2020 eller senere vil søkere som synliggjør tap og ekstra kostnader tom 31.01.2022 være kvalifisere.

Kriterier:

 • Søkere som er/har vært pålagt nedstenging eller andre restriksjoner innført av myndighetene.
 • Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 • Søkere som kan dokumentere ekstraordinære kostander i forbindelse med smittevernstiltak.
 • Virksomheter må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte) og ikke være konkurs eller under avvikling.
 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Vurdering av søknader:

Lokale virksomheter som viser til omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden desember-januar 2021/22 er særlig prioritert.

Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn dokumenter tap og/eller ekstraordinære kostnader siste halvår 2021 og første kvartal 2022. Søknader som ikke fyller dokumentasjonskravet vil avslås.

Støttebeløp- intensitet og beregningsregler:

Støtten kan tildeles bedrifter med dokumentert/synliggjort tap på minimum kr. 20 000,- begrenset oppad til kr.  250 000,-.

 • For bedrifter etablert i 2020 eller senere vil budsjetter for planlagt aktivitet til grunn.  Netto driftsresultat settes til maksimum 25% av forventede driftsinntekter.
 • For søkere med fult driftsår i 2019 vil beregningsgrunnlaget være høyest 80% av synliggjort resultatnedgang.

Grunnlaget justeres etter antall hele årsverk:

1 årsverk faktor 0,5

2-3 årsverk faktor 0,6

3 > årsverk faktor 0,7

Støtte tildeles i samsvar med regelverket for offentlig støtte og den nasjonale notifiserte ordningen for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

Hvordan søke:

Søknader mottas kun via www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk opp støtteordning – søk på Nes kommune – velg aktuell støtteordning
 3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Det bes om at tilstrekkelig dokumentasjon for søkt periode legges ved søknaden. Dokumentasjonskrav vil kunne omfatte:

 • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
 • Årsregnskap 2019, 2020 og 2021
 • Dokumentasjon på at faste kostander (uunngåelige kostnader).
 • Dokumentasjon på ekstraordinære kostnader i forbindelse med smittevernstiltak.
 • Dokumentasjon på antall årsverk.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Søknadsfrist:

17. februar kl. 16.00

Offentlighet:
Søknader og opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Kontaktperson:
Saksbehandler, Dorte Grenaker, dorte.grenaker@nes.kommune.no / 479 97 211


Publisert: 03.02.2022 13:25:53
Sist endret: 22.01.2023 19:45