Nes kommune ved kommunalteknikk har fått bevilget midler til å rehabilitere dam Ellingsjøen.

Nedtapping som startet 31. august, foregår etter anbefalinger fra NVE, som også pålegger oss å gjøre dette arbeidet for at dammen kan godkjennes framover. Prosjektet startet for to år siden med prosjektering og undersøkelser, men utførelsen ble utsatt til nå.

 

Fra høyre på bilde: Pål Myrvold, Rolf Ingemann Steffenrud, og Frode Frogner

Rolf I. Steffenrud har vært kommunens frivillige høyre hånd i en årrekke og har regulert vannstanden i sjøen etter erfaringer og tabeller. Steffenrud veit hvor lunefull nedfallsområdet er og at sjøen raskt fylles opp via oppkomme under overflaten. Dette skaper vanskelige isforhold og fare for nedstrøms beboere og fylkesvegen.

Dam Ellingsjøen ble revurdert av Multiconsult i 2016. Revurderingen konkluderte med at dammen hadde manglende flomavledningsevne og manglende stabilitet for lasttilfelle HRV+ is.(Høyeste regulerte vannstand+ is) 

Norconsult AS er engasjert av Nes kommune for å utarbeide Teknisk Plan for nødvendige tiltak ved dam Ellingsjøen i henhold til Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) og tilhørende retningslinjer. Dammen ble befart 23.5.2018 og alternativer for rehabiliteringen ble utredet.Norconsult AS har gitt oss budsjettpris og utarbeidet tegninger og teknisk plan som grunnlag for utførelsen.

I hovedsak skal det kjernebores flere hull gjennom eksisterende dam og ca. 5 meter ned i grunnfjellet, hvor ny hovedarmering gyses fast i fjell og dam. Dammen forsterkes, og flomavløpet endres og økes i dimensjon til bedre å takle endrede klimatiske forhold. Nye gjerder og opplysningsskilt settes opp. Dessuten skal det monteres ny damluke (ventil).

 

 

Bilde: Langvarig forvitring og sprekkdannelser skaper fare for dam kollaps hvis ingenting gjøres.

ØRIK (Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid) har utferdiget kontrakter i forbindelse med den offentlige anskaffelsen. I påfølgende anbudskonkurranse der tre entreprenører innga pris, vant CONSTO Anlegg Øst as denne. De vil i disse dager starte opp arbeidene.

NVE hadde høringsrunde med frist 26.8.2019. Nes kommune ved prosjektleder Frode Frogner, ønsket å kontrollere at alle høringsinstanser fikk uttalt seg før prosjektet starter opp. De forskjellige lag og foreninger som berøres har fått informasjon om det som skal utføres ved dammen i epost i mars i år. Entreprenør skal bruke eksisterende skogsveg opp til dammen, og kommunen har inngått avtaler med grunneierne som blir berørt av anleggstrafikken. 

-Vi ønsker å fortelle til alle interesserte hva arbeidet går ut på, og hvorfor vannstanden er senket. Prosjektet har en stipulert anleggstid på ca. 3 måneder, sier driftssjef Pål Myrvold. 

Lag og foreninger har uttrykt glede over at kommunen vil rehabilitere dammen og sette den i lovmessig god stand slik at ferdsel ved dammen kan være sikker i framtida.

Dammen tilhører et anlegg med konsesjon til å regulere Ellingsjøen, gitt ved Kgl.res. av 14. juli 1950, til tidligere A/L Fenstad Vannverk. Ved kontrakt datert 7.12.1978 overdro A/L Fenstad Vannverk alle lagets rettigheter og forpliktelser, derunder dammen i Ellingsjøen, til Nes kommune.

 


Publisert: 21.09.2020 15:57:07
Sist endret: 30.01.2023 21:51