Innhold

Reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten

Folkehelseforum avsetter årlig en budsjettpost som skal gå til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. Summen forutsetter tildeling av partnerskapsmidler for folkehelse fra Viken fylkeskommune, eller prioritering i budsjettprosess. Folkehelseforum behandler søknader og tildeler midler i henhold til dette reglementet.

1. Hensikt med ordningen

Hensikten med ordningen er å stimulere til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten, og slik frembringe flere helsefremmende og/eller forebyggende tiltak for befolkningen i Nes. Frivilligheten er en av Nes kommunes store ressurser, og av uvurderlig betydningen for folkehelsen (Kunnskapsgrunnlag for Nes 2020-2023).

2. Søknadsprosedyre

Søknad merkes med «21/2898 Tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten", og sendes til Nes Postmottak:

postmottak@nes.kommune.no 

Søknaden må beskrive/svare ut følgende punkt:
- Hvor mye midler søkes det om?
- Hva skal midlene dekke?
- Hvem er målgruppe for tiltaket?
- Hvor mange er tiltaket ment å treffe?
- På hvilken måte er tiltaket helsefremmende og/eller forebyggende?
- Når er tiltaket forventet ferdigstilt? -Det blir gjeldende for når kommunen vil be om dokumentasjon av gjennomført tiltak gjennom bilder og enkle beskrivelser. En måned etter ferdigstilt tiltak er frist for å sende bildedokumentasjon for gjennomført tiltak til kommunen.

2.1 Frister
Søknadsfrist: 1. mars. For oppstartsåret 2021 settes søknadsfrist til 15. august. Frist for innsending av rapportering: Det avtales i hvert tilfelle og nedfelles i partnerskapsavtale mellom partene.

3. Kriterier for tildeling av folkehelsemidler

Innkommende søknader behandles av folkehelseforum i henhold til følgende kriterier:
- Til helsefremmende og/eller forebyggende tiltak*
- Lag, foreninger og ungdomsbedrifter kan søke, ikke enkeltpersoner eller næringsliv
- Midler kan tildeles til nærmiljøtiltak
- Tiltak som fremmer lav terskel for deltakelse og ingen/lave kostnader for de som benytter seg av det
- Partnerskapsavtale mellom søker og kommunen inngås
- Samtykke til at informasjon om tildeling av midler og om tiltaket kan offentliggjøres på kommunens plattformer (saks- og arkivsystem, innbyggerportal, facebook og instagram o.l.)
- Tiltak som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, kan bli vektlagt for tildeling
- Dersom det kommer inn mange gode søknader, bør det tilstrebes at midler kommer flere tiltak til gode

4. Rapportering

Det tilstrebes en enkel form for rapportering der de som har blitt tildelt midler rapporterer til kommunen på tiltaket gjennom bildedokumentasjon og en kort beskrivelse av gjennomført tiltak.

Følgende skal framgå av rapporteringen:
- Hvordan gikk gjennomføringen av tiltaket?
- Bilder som dokumenterer gjennomført tiltak
- Bilder av kvitteringer som dokumenterer utlegg til tiltaket - Dersom midler ikke er brukt, skal disse tilbakebetales til kommunen. Alternativt må partene sammen legge en plan for utsatt ferdigstillelse/gjennomføring. Avtaler og frister som angår dette skal framgå av partnerskapsavtale inngått (beskrevet i punkt 3).

Tilleggsinformasjon

Sum for folkehelsemidler til frivilligheten blir fastsatt av folkehelseforum hvert år, og er avhengig av tildeling av partnerskapsmidler for folkehelse fra Viken fylkeskommune, eller prioritering i budsjettprosess. Folkehelseforum mottar søknader, behandler dem og tildeler folkehelsemidler til frivilligheten i henhold til reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten.

*Helsefremmende betyr at det er fokus på positive faktorer som fremmer helse. Forebyggende fokus betyr at det er noe en ønsker å forhindre at oppstår (sykdom, skade, lidelse, uhelse).


Publisert: 11.08.2021 10:51:59
Sist endret: 11.08.2021 10:51