Innhold

Lokal forskrift

Formannskapet vedtok i sitt møte 26. mai en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. 
Smittesituasjonen i kommunen nødvendiggjør å forskriftsfeste dagens nasjonale tiltaksnivå i en lokal forskrift, og ikke følge planlagt nasjonal gjenåpningsplan. Les forskriften i sin helhet

Se hva som er gjeldende tiltak i Nes frem til 10. juni:

 

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

Museer, bingohaller, teater, konsertsteder, tilsvarende kultur- og underholdningssteder, samt andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • Kommunens kirker kan holde åpent for kirkelige handlinger og tilsvarende for andre tros- og livssynsretninger, for inntil 50 personer på tilviste plasser.
 • Kommunens kino kan holde åpent for kommunens innbyggere.
 • Kommunens bibliotek kan holde åpent for kommunens innbyggere.

 Treningssentre likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • Tilbud til de som er bosatt i kommunen.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • Svømmetilbud til kommunens innbyggere.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Barn og unge/fritidsaktiviteter og idretts- og kulturarrangementer

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter. De kan også delta i idretts- og kulturarrangementer med deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer. Utendørs er grensen 200

Arrangementer innendørs

Følgende begrensninger gjelder for gjennomføring av arrangementer:

 • Kirkelige handlinger og tilsvarende for andre tros- og livssynsretninger med inntil 50 personer på tilviste plasser.
 • 10 personer, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

Private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten ikke regnes som arrangement.

Arrangementer utendørs

Følgende begrensninger gjelder for gjennomføring av arrangementer:

 • 20 personer utendørs på privat sammenkomst på offentlig eller leid grunn, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • 200 personer, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem 

Arrangementer med skjenkebevilling

 • Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
 • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Sammenkomster i private hjem

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem med flere enn 10 personer til stede innendørs og ikke flere enn 20 personer til stede i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem.
 • Det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster hvis lokalet/arealet er dimensjoner slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand. 

Personer som er fullvaksinert, fikk første vaksinedose for minst 3 uker siden, eller har hatt korona (covid-19) de siste 6 månedene, regnes ikke med i antallsberegningen.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke når en sitter på tilviste plasser.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Serverings- og skjenkesteder

 • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

NB! Husk at det nå er du som bor i et område med mye smitte

Barnehager og skoler

Skoler og barnehager følger gult tiltaksnivå ut skole- og barnehageåret

Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Med bakgrunn i smittesituasjonen velger Nes kommune å følge gult tiltaksnivå i inneværende skole- og barnehageår.

Skoler og barnehager kan settes til rødt der smittesituasjonen krever dette.

Vi planlegger for grønt tiltaksnivå ved oppstart i skole og barnehager etter sommerferien.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-gront-tiltaksniva-i-barnehager-og-skoler-og-mer-fysisk-undervisning-for-studentene/id2850286/

For deg som er vaksinert

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og relgene som resten av befolkningen, med noen unntak. Les mer om disse

 

De generelle smittevernreglene er fortsatt de viktigste

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Test deg hvis du har symptomer (feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer)
 • Hold minst en meters avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Begrens antall nærkontakter og hold nede antall personer du møter i løpet av en uke.

Utover det vi har omtalt og som ligger i vår lokale forskrift er det Covid-19 forskriften som er gjeldende: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 

Tiltak, regler og anbefalinger

Utover det vi her har omtalt og som ligger i vår lokale forskrift er det Covid-19 forskriften som er gjeldende.  Les forskriften på lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 


Publisert: 26.05.2021 21:04:59
Sist endret: 27.05.2021 23:32