Dette er bedre enn budsjettert og tilsvarer 6,5 prosent av driftsinntektene. 

Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen sier at den gode resultatutviklingen er en konsekvens av flere eksterne forhold og et godt og tillitsvekkende samarbeid på alle nivåer i kommunen, både i forhold til folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte.  Hovedinntrykket er at driften gjennomgående preges av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging. Kommunalområdene har totalt sett i 2020 levert et resultat i pluss.

Et utfordrende år 

Det har vært et utfordrende år med koronapandemi, stramme økonomiske rammer og fortsatt arbeid med omstilling.  

De viktigste forholdene til vårt mindreforbruk i 2020 er: 

  • Pensjonspremien er blitt vesentlig lavere enn budsjett som følge av pensjonsreform og KLP sitt overskudd i 2019. Totalt utgjør dette 45 mill kr.
  • Energikostnadene var spesielt lave i 2020 noe som har resultert i en reduksjon på 5 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett.
  • Situasjonen med pandemi har medført lave rentekostnader, moderat lønnsoppgjør og en periode med redusert arbeidsgiveravgift totalt i størrelsesorden 26 mill kr mindre enn
    opprinnelig budsjett.

Nes kommune har gjennom pandemien løpende fokusert på kostnadseffektive løsninger og godt samspill med frivilligheten. Sammen med fleksible og dyktige ansatte har dette bidratt til gode og smidige løsninger. 

Innsatsen fra alle aktører i Nes har vært en viktig faktor for at resultatet er blitt slik det nå fremstår.

Vi er tilfredse med et godt resultat.  Det er imidlertid viktig å understreke at dette skyldes en ekstraordinær situasjon. Derfor er det fortsatt viktig å fokusere på god økonomistyring og kostnadseffektiv drift fremover. 

Her kan du lese det foreløpige regnskapet for 2020 

 


Publisert: 04.03.2021 13:28:56
Sist endret: 04.03.2021 14:02