Forslag til planstrategi for Nes kommune 2020-2023 legges ut til høring i minimum 4 uker jf. plan- og bygningsloven §10-1. Arbeidet med planprogrammet starter umiddelbart og legger følgende foreløpige forutsetninger til grunn:

- Kommuneplanen revideres i sin helhet.

- Samfunnsdelen og arealdelen utarbeides parallelt og sluttbehandles under ett.

- Utarbeiding/rullering av øvrige sentrale planer utsettes fortrinnsvis til etter behandlingen av kommuneplanen

Forslag til planstrategi for Nes kommune 2020- 2023

Saksframlegg PS 19 /20 Planstrategi for Nes kommune 2020-2023

Saksprotkoll fra Formannskapets behandling 10.3.20

Om planstrategien

I tråd med plan- og bygningsloven skal det i begynnelsen av hver kommunestyreperiode utarbeides og vedta en planstrategi. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommende planperiode (2020-2023) for å møte kommunens utfordringer og behov.

Planstrategien tar utgangspunkt i «Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling i Nes kommune 2020- 2023». Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og danner med det et grunnlag for å vurdere planbehovet i kommende kommunestyreperiode.

FNs 17 bærekraftsmål er rammen for kunnskapsgrunnlaget og det fremheves seks utvalgte bærekraftsmål som retningsgivende for det videre planarbeidet i Nes 

  • God helse
  • God utdanning
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Stoppe klimaendringene
  • Samarbeid for å nå målene

Med utgangspunkt i de utvalgte bærekraftsmålene, lokale utfordringer og regionale og nasjonale føringer er det fire områder som bør stå sentralt i kommunalt planarbeid i kommende kommunestyreperiode:

  • Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling
  • Næringsliv og kunnskapsutvikling
  • Klimaendringer og -tilpasninger
  • Sosial utjevning og mestring for flest mulig

Det foreslås å revidere kommuneplanens samfunns- og arealdel i sin helhet, og at utarbeiding/ rullering av øvrige sentrale planer fortrinnsvis utsettes til etter behandling av kommuneplanen.

Merknader/ innspill til høringsforslaget sendes postmottak@nes-ak.kommune.no

Alternativt som brevpost til

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Huske å merk forsendelsen "2020/463". Høringsfrist er 4. mai 2020.

Innkomne innspill vil bli gjengitt og vurdert i den politiske saken når planstrategien skal legges fram for endelig vedtak.

 


Publisert: 30.03.2020 16:53:46
Sist endret: 22.01.2023 21:17