Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/18). Les høringsforslag til kommunedelplan for Årnes med tilhørende vedlegg

Om planforslaget

I kommunedelplanen er det satt en målsetning om at Årnes skal være et attraktivt kommunesenter i vekst. Kommunedelplanen består av plankart, planbestemmelser/ retningslinjer, samt en planbeskrivelse med konsekvensbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende. Aktuelle problemstillinger er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og tilhørende fagutredninger som ligger til grunn for planforslaget.

Følgende hovedgrep foreslås i planforslaget:

 • Mer konsentrert utbygging og vekst i Årnes sentrum
 • Rekkefølgekrav som sikrer utvikling innenfra og ut. Jordvernhensyn ivaretas ved at større sammenhengende fulldyrket areal ikke kan utvikles før fortettings- og transformasjonspotensialet i sentrum og sentrumsnær sone er utnyttet.
 • Flere møteplasser samt grøntområder i sentrum,
 • Endring av plansituasjonen ved elvebredden og bedre bevaring med hensyn til grøntstruktur, naturmangfold og friluft/ rekreasjon
 • Høyere utnyttelse og fortetting i sentrum for å unngå nedbygging av dyrket mark i randsonen.
 • Omlegging av T- kryss Øvre Hagaveg/ Bruvegen til rundkjøringen mellom Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverud (4- armet rundkjøring)
 • Runnivegen og Kjushagen foreslås knyttet til Seterstøavegen i en 4- armet rundkjøring
 • Tilrettelegging for myke trafikanter mv. blant annet ved etablering av sammenhengende byrom Øvre Hagaveg og Rådhusgata
 • Etablert hensynssone i plankartet og krav til flomsikring og overvannshåndtering i kommunedelplanens bestemmelser for å sikre klimatilpasning
 • Sikring av kulturminner og kulturmiljø gjennom hensynssone og temakart

Parallelt med høring av kommunedelplan for Årnes foreslås følgende eldre reguleringsplaner opphevet

 • Bebyggelsesplan Endret del av Runni øst (Vedtatt: 1998, Planid: 023698011)
 • Bebyggelsesplan Runni øst (Vedtatt: 1987, Planid: 023688021)
 • Bebyggelsesplan Vinju, gbnr 167/212 (Vedtatt: 2003, Planid: 023603011)
 • Bebyggelsesplan Sagtomta kvartal 03, 06 og 07 (Vedtatt 2005, Planid: 023601031)
 • Bebyggelsesplan for Kulturkvartalet (Vedtatt 1999, Planid: 023699131)
 • Bebyggelsesplan Hansengården (Vedtatt 2007, Planid: ikke tildelt)
 • Bebyggelsesplan Øvre Drognes B13 (Vedtatt 2001, Planid: 023698031)
 • Reguleringsplan Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer (Vedtatt 1999, Planid:  023699030)
 • Reguleringsplan Øvre Drognes (Vedtatt 1997, Planid: 023697020)
 • Reguleringsplan Vaskeritomta (Vedtatt 1994, Planid: 023695010)

Forutsigbarhetsvedtak utbyggingsavtaler

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-2 foreslås fattet forutsigbarhetsvedtak om utbyggingsavtaler som del av arbeidet med kommunedelplanen for Årnes. Forutsigbarhetsvedtaket sier at Nes kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig teknisk og blå/grå/grønn infrastruktur. Det vises her til planbestemmelsene, herunder §§ 2.3 og 2.5 om hhv. utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav.

Ved å trykke på denne lenken kan  du lese forslag til kommunedelplan for Årnes med tilhørende vedlegg

Planforslaget med vedlegg er også tilgjengelig for gjennomlesning på Servicetorget i Nes rådhus og på Nes bibliotek.

Send inn ditt innspill

Benytt gjerne vår elektroniske høringsportal for å gi ditt innspill.

Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no. Innspill pr. brevpost kan sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merk oversendelsen med saksnummer 2016/1109.

 Fristen for innsending av innspill og merknader er fredag 25. mai 2018. 

Åpent høringsmøte

Innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, lag/foreninger og andre interesserte inviteres til et åpent informasjonsmøte torsdag 26. april kl. 18:00 i kommunestyresalen på Nes rådhus.

Under møtet vil kommunen informere om planforslaget. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill under møtet. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser må sendes skriftlig til Nes kommune.


Publisert: 23.03.2018 14:46:08
Sist endret: 22.01.2023 21:13