Nes kommune skal forsterke Sluttvegen og Liagrenda.

I denne forbindelse er det behov for å grøfte langs oversiden av vegen.

For å få arbeidet til å gå effektivt, bør alle stikkrenner under avkjørslene være i god stand, eventuelt byttes ut i forkant. Dette er hver enkelt avkjørselseiers ansvar.

Forsterkningsarbeidet medfører også en heving av kjørebanen. Kommunen har ikke anledning til å bære kostnadene med utfylling og tilpassing til hver enkelt avkjørsel. Kommunens entreprenør kan være behjelpelig med utspleising/tilpasssing for avkjørselseiers regning.

Det vil også bli utført asfaltering av en del veger i år. Ytterligere informasjon publiseres på kommunens nettside.

 

Utdrag fra vegnorm og kapittel 6.1.3 i Håndbok R701:

6.1.3 Drift og vedlikehold

Hvis det er stikkrenne under avkjørselen, skal vegeier (kommunen) holde vannløpet åpent.

Om stikkrenna blir ødelagt eksempelvis knuste rør, er det eier av avkjørselen som skal koste reparasjon av stikkrenna og følgearbeider.

Det samme gjelder reparasjon av skader påført avkjørselen som ved flom.

Dersom avkjørselen må fylles opp etter asfaltering er det eier som skal utføre og koste dette arbeidet.

Det samme gjelder generelt vedlikehold av dekke i avkjørsel.

Rydding av siktsoner til avkjørsel påligger eier samt snørydding for sikt og brøyting.

Kostnadene for vegeier (kommunen) til drift av avkjørsler vil være begrenset til å holde stikkrenner åpne.  

 

 Ved spørsmål, ring 66 19 40 00


Publisert: 09.05.2022 11:52:21
Sist endret: 22.01.2023 20:06