Formannskapet behandlet i møte 19.04. 22 (sak 22/46) forslag til kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) for utleggelse til høring og offentlig ettersyn.

Formannskapets vedtak:

Forslag til kommuneplan for Nes for perioden 2022-2034 med samfunnsdel og arealdel bestående av plankart datert 11.3.2022, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.3.2022, samt konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse datert 18.3.2022, legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker jf plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 11-14.

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre mindre korrigeringer i planforslaget, i samsvar med vedtak, i forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. I dette inngår også endringer av teknisk art, samt mindre justeringer som ikke gir vesentlige endringer i innholdet.

Følgende endringer gjøres etter formannskapets behandling:

1. Området Søndre Auli B15 tas ut.

2. Kjuushagen tas ut og omreguleres til LNF.

3. Solåsen i Fenstad innspill nr 26 - tas inn.

4. Frøyhov massedeponi innspill nr 30 - tas inn.

5. Kvernberget innspill nr 11 - tas inn. 6. Planbeskrivelse - Endring kapittel 5.2.

6. Områder med spredt bebyggelse. Kravet om at tomten må ligge minst 100 meter fra gårdstun og andre tomter tas bort.

 Administrasjonen jobber nå med nødvendige justeringer av dokumentene før utleggelse til høring og offentlig ettersyn. Endringene skal også forankres politisk før offentliggjøring.

Høringsbrev og oppdaterte dokumenter blir annonsert i media og på kommunens nettsider. I denne lenken kan du lese mer om rullering av kommuneplanen.

 

 


Publisert: 25.04.2022 09:59:00
Sist endret: 30.01.2023 11:01