Fra 2.4 – Sikring mot forurensning i standard abonnementsvilkår:

«Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan skje. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder»

Fra § 4 i drikkevannsforskriften:

«Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset.»

 

Tilbakestrømming – hva det er og hvordan det oppstår

Under uheldige omstendigheter kan forurenset vann eller andre væsker trykkes eller strømme tilbake fra en kran eller et tilkoblingspunkt tilbake i vannledningene, og ut på det offentlige ledningsnettet. Dette kan forurense drikkevannet til andre forbrukere.  

Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

  • Trykket i vannledningene forsvinner, slik at væske suges ut på nettet, f.eks ved ledningsbrudd (hevertprinsippet)
  • Abonnenten har utstyr som opererer ved høyere trykk enn trykket på vannledningen, og en feil manøvrering gjør at vann trykkes/ pumpes ut på nettet, f.eks ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr

 

Hvordan hindre tilbakeslag

For å sikre deg mot tilbakestrømning må det installeres korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse (også kalt tilbakeslagsventil) i forkant av potensiell uren væske. Væsker som er på det interne rørsystemet og potensielt kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet, avgjør hvilken type beskyttelse som må installeres. Væsker deles inn i ulike væskekategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømning.

 

Hvilken tilbakeslagssikring trenger jeg?

Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være godkjent for høyeste væskekategori som vannet i interne ledningsnett kan komme i kontakt med. og i tråd med Tekniske bestemmelser i våre abonnementsvilkår og NS-EN-1717.

De forskjellige væskekategoriene:

Væskekategori

Beskrivelse

Eksempel

5

Væske som utgjør helserisiko fordi den kan inneholde bakterier, virus eller parasitter

Drikkevannsinstallasjoner for dyr, vanningsanlegg med resirkulering av vann, avløpspumpestasjoner

4

vaskeanlegg/vaskehaller hvor det benyttes kjemikalier, kjemisk- og prosessindustri, kjemiske laboratorier, nedgravde vanningssystemer, badekar med bunnfylling. sprinkleranlegg med og uten tilsetninger

Vaskeanlegg/vaskehaller

3

væske som utgjør en viss helserisiko fordi den kan inneholde skadelige kjemikalier

varme- og kjøleanlegg, vanningsanlegg i drivhus uten resirkulering

2

drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur, men ikke utgjør noen helserisiko

vanlige sanitære installasjoner, brus- og kaffemaskiner

1

Rent drikkevann, direkte fra ledningsnett

 

 

 

Oppfølging fra kommune – tilsyn og dokumentasjon

Hos virksomheter med drift av en slik art at det kan forventes behov for tilbakeslagssikring vil kommunen utføre tilsyn. Dersom tilbakeslagssikring mangler vil kommunen sende pålegg. For å innfri pålegget må tilbakeslagsventil installeres og dokumenteres. Dokumentasjon innsendes kommunen. Ut fra en risikoanalyse av abonnentene, vil det utføres tilsyn hos en rekke virksomheter for å kontrollere tilbakestrømningsbeskyttelse. Virksomheter vil bli kontaktet for å avtale tilsynet nærmere. I etterkant av tilsynet vil det utstedes en rapport med beskrivelse av mulige avvik, krav og tiltak som må utbedres. Kommunen må motta dokumentasjon på utbedringen.

Tidshorisont

Nes kommune har mange abonnenter med behov for tilbakestrømningsbeskyttelse, det kan derfor ta tid før kommunen har hatt tilsyn hos alle. Det er derfor viktig at alle tar sin del av ansvaret for å sikre rent og trygt drikkevann for alle. Det er hensiktsmessig dersom tiltak utføres før Nes kommune kommer på tilsyn.

Kommunen vil komme på tilsyn før eventuelt pålegg sendes.

Regelverk

Både kommunens sanitærreglement (Tekniske bestemmelser i våre abonnementsvilkår) og Plan- og bygningsloven krever at alle kraner og utstyr tilknyttet vannforsyning skal være sikret slik at tilbakestrømming ikke kan skje. Regelverket er i hovedsak det samme hos alle kommuner i Norge. Det viser seg likevel at denne sikringen mangler hos mange abonnenter.

Dispensasjon fra krav

Nes kommune har mulighet til å gi dispensasjon fra kravet ved særskilte forhold. De mest aktuelle grunnene er fysisk plass og omgivelser som gjør at enkelte løsninger ikke er egnet eller at det er uforholdsmessig kostbart å utvide eller oppføre ny bygning til sikringen. I slike tilfeller vil Nes kommune vurdere å akseptere sikring som er beregnet på en lavere væskekategori. Dette gjelder kun eksisterende anlegg.


Publisert: 29.06.2021 08:05:33
Sist endret: 20.01.2023 13:55