Innhold

Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære banker og kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det stilles krav til at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere kjøp av egen bolig. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for låneordningen. Det skal ha vært forsøkt å søke lån i ordinær bank/kredittinstitusjon først, og det forutsettes at lånsøker har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Det kreves at den/de som søker om lån har vært folkeregistrert som bosatt i Nes kommune sammenhengende siste 12 måneder.

Tilskudd

Tilskudd til etablering og tilpasning skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner/husstander til oppføring av bolig, kjøp og refinansiering. Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Familier med funksjonshemmet barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er videre klart at søkere som har et dokumentert behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrettelegge for et fremtidig behov.

Tilskudd gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Det forutsettes at husstanden har avklart finansiering før kjøp/tilpasning iverksettes.

Les mer om startlån og tilskudd  eller ta kontakt med Boligkontoret på tlf 66 10 42 50


Publisert: 22.03.2019 12:07:00
Sist endret: 11.01.2024 12:46