Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2019-2020 ble enstemmig vedtatt av Nes kommunestyre i møte den 28. mai 2019 (sak 44/19).

I samme sak ble det vedtatt at Nes kommune fra 2020 skal utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Videre oppfølging av dette vil avklares i arbeidet med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Protokoll fra kommunestyrets behandling av kommunedelplan for klima, energi og miljø.

Innhold i planen

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens arbeid, og består av en plandel og en tiltaksdel.

 Det er satt følgende hovedmål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshåndtering, klimatilpasning og miljø.

Tiltaksdelen er satt opp for å nå hovedmål og delmål. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg forutsetter dette samarbeid og bidrag fra enkelte eksterne aktører. Målsettingene og tiltakene vil vurderes i forbindelse i kommende års budsjett - og økonomiplanprosesser, for å sikre gjennomføringen av tiltaksdelen.

Tidspunkt for rullering av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunens planstrategi som det nye kommunestyret skal vedta innen ett år etter lokalvalget.

Vedtak av planen ble fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og kan ikke påklages. 


Publisert: 02.07.2019 12:48:39
Sist endret: 26.01.2023 13:16