Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 i sak 14/263. Planen ble lagt til offentlig ettersyn 20.6.2017 og det kom inn 15 innspill i høringsperioden.

Vedtatt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses elektronisk her. Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 

Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 


Publisert: 09.02.2018 12:02:12
Sist endret: 22.01.2023 19:34