Formannskapet vedtok enstemmig den 17.10.2017:
«I henhold til § 12-14 i plan og bygningsloven vedtas mindre endring av reguleringsplanen for Opakermoen med plankart og planbestemmelser datert 7.6.2017.

Samtidig oppheves reguleringsplan for Opakermoen datert 31.5.2013, og område som overlappes i plankart i reguleringsplan for Kongevegen datert 25.02.2015 og reguleringsplan for Opakermoen vedtatt 17.08.1978.»

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningsloven kap VI, kan formannskapets vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune til postmottak@nes-ak.kommune.no eller Pb 114, 2151 Årnes, snarest og senest innen 1.desember.

Tilhørende dokumenter ligger under

Bestemmelser vedtatt 17.10.2017.pdf
Plankart datert 07.06.2017.pdf
Saksframlegg mindre endring av del av regulerinsplanen for Opakermoen.pdf
Saksprotokoll i formannskapet 17.10.2017.pdf
Sammendrag og rådmannens vurdering av innkommende innspill datert 7.9.20.pdf


Publisert: 09.11.2017 12:14:32
Sist endret: 22.01.2023 21:48