Planens hensikt er å legge til rette for at området utvikles slik at Esval Miljøpark blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (gjenvinning) og fornybar energi. Detaljreguleringen legger premisser for videre deponering og næringsutvikling på Esval Miljøpark.

Utsnitt av vedtatt plankart.

Planen tillater utvikling av avfallsrelatert næring, produksjon av fornybar energi, deponi for forurensede masser og mellomlagring av masser. For mer informasjon, se planbeskrivelsen.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

For mer informasjon, se saksprotokoll med tilhørende plankart, bestemmelser, beskrivelse og vedlegg under.

Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte planrådgiver Jørgen Rusten på
e-post: jorgen.bekkelund.rusten@nes.kommune.no eller på telefon: 477 88 907.

Vedlegg:

00 Saksprotokoll
01 Plankart Esval miljøpark datert 12.03.21
02 Planbestemmelser datert 12.03.2021
03 Planbeskrivelse datert 12.03.2021
04 Sammendrag av høringinnspill etter offentlig ettersyn datert 12.03.2021
05 Merknader etter offentlig ettersyn udatert
06 Illustrasjonshefte med fjernvirkning udatert
07 Oversiktstegning eiendomsgrenser og støvmåling datert 14.02.19 godkjent 24.02.19
08 Oversiktstegning fyllingshøyder datert 10.03.20
09 Oversiktstegning VA-anlegg datert 14.02.19
10 Prøvetakingskart revidert 07.06.2019
11 Rapport Beregning av utendørs støynivå datert 12.03.15 rev 09.12.16
12 Utredning av Industristøy med vedlegg datert 21.09.2020
13 Risikovurdering Suspendert stoff datert 14.02.19
14 ROS_analyse datert 24.03.20
15 KU rapport Forurensning_og_vannmiljø datert 20.03.20
16 KU rapport Fysisk egnethet som byggegrunn datert 19.03.20
17 KU rapport Geoteknisk_områdevurdering datert 05.11.19
18 KU rapport Jordvern datert 24.03.20
19 KU rapport Landskap datert 29.04.2020
20 KU rapport Næringsutvikling datert 17.04.20
21 KU rapport Overordnede planer og føringer datert 06.03.20
22 KU rapport Trafikk datert 20.03.20
23 Snitt med eksisterende og nytt terreng for deponi sørvest O-101 udatert


Publisert: 04.05.2021 10:17:49
Sist endret: 04.05.2021 10:17