Gang- og sykkelveg Haga - Betel - Søndre Auli

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i sak 16/174 i møte 20.desember 2016 ”Detaljreguleringsplan for Fv 476/175 - Gang- og sykkelveg: Auli - Haga stasjon”.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI, kan kommunestyrets endelige vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes, innen 3 uker fra kunngjøring av vedtak (frist 11.februar 2017). Klage kan alternativt innsendes via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Det er avsatt fylkeskommunale midler for opparbeidelse av gangvegen i perioden 2017 – 2019.

Her finner du utskrift av:Vedtatt reguleringsplan. med bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg - gang og sykkelveg Haga - Betel - Søndre Auli

 


Publisert: 21.01.2017 13:48:19
Sist endret: 23.01.2023 12:56