Kommunestyret hadde til behandling vedtak av Detaljreguleringsplan for del av sentrumsområdet Neskollen i møte 05.11.2019 (politisk sak 19/125). Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av privat skole.

Følgende vedtak ble fattet med 22 mot 13 stemmer:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14 vedtas detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen.

Vedlagt følger vedtatt plan med bestemmelser og planbeskrivelse, samt saksframlegg for behandlingen.

Eventuelle klager:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI. Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Klage kan alternativt innsendes via mail: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Klagen må framsettes innen 3 uker fra tidspunkt for denne kunngjøringen.

Klagen bes merket med saksnummer 2016/130.

Tilhørende dokumenter:
Vedtatt reguleringsplan
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg


Publisert: 29.11.2019 14:25:15
Sist endret: 22.01.2023 21:16