Innhold

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Hvilke oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer i Øvre Romerike tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. Les mer om økonomisk kompensasjon her: https://www.domstol.no/meddommere/praktiske-forhold/godtgjorelse/

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Nes kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt.

Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.
Les mer om hvem som kan velges (ikke velges) her: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten eller lagmannsretten i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet. Meddommer - søknad om verv

Du vil bli kontaktet av kommunen når oppnevningen av meddommere er foretatt, ca. august/september 2020.

Er du meddommer?

Hvis du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode. Du vil bli tilskrevet etter at oppnevningen er foretatt, ca. august/september 2020.

 

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer


Publisert: 05.03.2020 13:44:17
Sist endret: 15.03.2021 13:49