Formål

Kulturell og kreativ næring dekker et bredt spekter av bransjer der potensialet for verdiskaping varierer stort. Kulturell næring omfatter kunstnerisk næringsvirksomhet knyttet til å skape, produsere og utøve kulturelle uttrykk, mens kreativ næring bruker kulturelle uttrykk, produkter eller konsepter som innsatsfaktor til verdiskaping i virksomheten.

Formålet med stimuleringsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrkesamarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå. Ordningen retter seg mot virksomheter i Viken, og skal bidra til å:

  • Styrke kulturelle og kreative næringers potensial for verdiskaping og innovasjon
  • Øke omsetningen av kunst, kulturelle og kreative produkter og tjenester
  • Ta i bruk eksisterende, eller skape nye, markedskanaler og arenaer slik at kunst- og kulturproduksjoner når ut til et større marked
  • Øke kompetansen innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling 

Ekra tiltaksmidler i 2021

I Viken fylkeskommunes tiltakspakke 2, ble det avsatt ekstra midler til mentorordninger med formål å styrke mentorordninger i talentsatsingene i alle kunstarter.  Det vil derfor i årets tildeling av tilskudd være tilgjengelig ekstra midler til mentorordninger knyttet opp mot miljøer som jobber med talentutvikling i Viken.

Søknadsfristen er 1. november kl. 12.00

Hvem kan søke?
- Virksomheter kan søke på vegne av et nettverk eller en etablert kulturnæringsklynge. Søker
må være en juridisk enhet, og ha forretningsadresse i Viken.
- Kompetansesentre, organisasjoner og aktører som har bransjeutvikling innenfor kulturell og
kreativ næring i Viken som formål, kan søke tilskudd fra ordningen. 

Større prosjekter og tiltak som har regionalt, nasjonalt eller internasjonalt perspektiv vil prioriteres fremfor prosjekter med et lokalt perspektiv. Samarbeid mellom flere aktører i målgruppen vektlegges.

Hva kan det søkes tilskudd til?

  • Klynge- og nettverkssamarbeid med mål om nyskaping, kompetanseheving og bransjeutvikling 
  • Pilotprosjekt (forprosjekt) for å utvikle nye løsninger eller tjenester knyttet til formidling, distribusjon og salg av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold
  • Arenaer og møteplasser for deling, kompetanseheving og nettverksbygging
  • Mentorordninger rettet mot unge aktører og nyetableringer


Hva kan det ikke søkes tilskudd til?
Det gis ikke støtte til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, forestillinger, turneer, utstillinger m.m)
eller forskning.


Tildelingskriterier
Det kan søkes om tilskudd inntil kr. 300.000, og det kan finansieres inntil 75 prosent av de totale kostnadene i prosjektet. Egeninnsats kan være en del av finansieringen. Egeninnsats kan føres opp med inntil kr. 700 pr. time. Det anses som en styrke om prosjektet/tiltaket også mottar støtte fra bedriftsrettede støtteordninger eller andre finansieringsordninger.

For utfyllende informasjon om øvrige kriterier, krav til rapportering og utbetaling, se Viken fylkeskommunes nettside her. Stimuleringsmidler til nyskaping og bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer - Viken fylkeskommune

Viken benytter Regionalforvaltning.no til behandling av tilskuddsordninger på kulturområdet, og søknaden må sendes gjennom dette systemet for å komme med i vurderingen.

Klikk på lenken for å komme til søknadsskjema


Publisert: 24.09.2021 13:34:30
Sist endret: 22.01.2023 20:50