Ny forskrift om Vann og Avløpsgebyrer

01.01.2021 trådte det i kraft en ny forskrift for Vann og Avløpsgebyrer for Nes Kommune.

Les hele forskriften her: https://lovdata.no/

Gjeldene gebyrregulativ finner du her: https://www.nes.kommune.no

 

 

Hvorfor endres forskriften?

Dagens forskrift ble vedtatt i 2010, og var moden for revidering med tanke på endringer og presiseringer.

Det ble også politisk vedtatt i 2018 at administrasjonen skulle se på og revidere aktuelle forskrifter innen vann- og avløpssektoren.

 

Hva vil dere oppnå?

Vi ønsker å få på plass en tydelig forskrift, som legger føring for en mer rettferdig beregning av de ulike vann- og avløpsgebyrene.

Vi ønsker nå i større grad å dekke kapitalkostnadene (investeringer) til kommunen ved abonnementsgebyret (fast ledd), mens de øvrige driftskostnadene tillegges forbruksgebyret (variabel del).  

Ny forskrift tar også hensyn til den enkelte eiendoms vannforsyningskapasitet, slik at de næringskundene som forbruker mye vann skal betale en større andel av kommunes kapitalkostnader (innvesteringer).

 

Hvordan slår dette ut i gebyrene?

For vann vil de fleste abonnentene få et lavere årsgebyr. Dette pga. at de faste kostnadene fordeles over flere abonnementsgebyr enn tidligere.

For avløp vil de med et lavt forbruk kunne få et litt høyere årsgebyr enn tidligere, dette fordi at kostnadsbildet gjør at flere av investeringskostnadene i kommunen skal tillegges det faste gebyret. Men samtidig vil forbruksgebyret bli lavere. Forbruket vil dermed avgjøre om de totalt sett kommer bedre eller dårligere ut.

Næringsabonnenter vil få et høyere abonnementsgebyr, og dermed dekke mer av kommunes investeringskostnader. Men samtidig vil et lavere forbruksgebyr i stor grad veie opp for dette, slik at de fleste næringskundene vil få et lavere årsgebyr totalt sett.

Samtidig vil ny forskrift inkludere hele bruksarealet på bygninger ved en stipulering av forbruket, slik at de med flere/ store bygninger nå bør installere vannmåler for å ikke oppleve en økning i gebyrene pga. endring i stipuleringsgrunnlaget.

Om man ikke betaler etter målt forbruk (vannmåler) vil alt BRA ganges med en faktor på 1,2 for å få frem forbruk i m3.

 

Klager

Klager og spørsmål vedrørende beregningsgrunnlaget, areal i matrikkel/BRA, sendes:  postmottak@nes.kommune.no  Merk med  «areal i matrikkel»

Andre henvendelser sendes postmottak@nes.kommune.no og merkes med hva det gjelder.


Publisert: 15.02.2021 11:29:54
Sist endret: 20.01.2023 14:04