Innhold

Nes kommunestyre fattet vedtak om ny forskrift 16.06.2020: «Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken», som trådte i kraft 27.07.2020.

Lovdata - her kan du lese forskriften i sin helhet 

Forskriften erstatter

«Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Akershus», i tillegg til føringer og vilkår som tidligere var en del av alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune, som ble vedtatt i 2016, samt noen nye tillegg.  

Salgstider

Salgstider for alkohol på helligdager er tatt inn i forskriften. Erfaringsmessig er dette noe mange bevillingshavere stiller spørsmål til kommunen om. Nå er dette tatt inn i forskriften, slik at det skal være lettere for bevillingshavere å ha oversikt, jf. § 2.

Forbud mot nettsalg av alkohol er også tatt inn i forskriften, jf. § 3. Ellers ble det vedtatt at uteservering kan ha åpent til klokka 01:00, mot klokka 24:00 tidligere. Spilling av musikk ute må avsluttes innen klokka 24:00, jf. § 4-2.

 

Automatisk fornyelse for gruppe 1 og 2

En viktig endring som får stor betydning for bevillingshavere av både salgs- og skjenkebevilling er at det er vedtatt automatisk fornyelse av bevillingsperioden, jf. § 6. Det vil si at de gruppene som omfattes av denne endringen ikke behøver å søke om fornyelse av bevilling, da fornyelsen skjer atuomatisk. Dette gjelder for:

-          Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl i butikk)

-          Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (vinmonopolet)

-          Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (serveringssteder som skjenker øl og vin)

Automatisk fornyelse forutsetter imidlertid at bevillingshaver ikke er ilagt prikker, at stedet drives forsvarlig, og at eksempelvis politi eller skatteetaten ikke har noen innvendinger mot driften. For bedrifter som har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) må det fortsatt søkes om fornyelse, slik som tidligere.  Felles for alle bevillingshavere er at nåværende bevilling varer til og med 30.09.2020. De som må søke om ny bevilling må derfor gjøre det i god tid før dette. 

 

Hensyn som tas i vurdering av søknad

Forskriften inneholder for øvrig oversikt over åpningstider for serveringssteder, skjenketider, hensyn som er viktige i vurderingen av søknader om skjenkebevilling, samt spesielle vilkår som Nes kommune har vedtatt skal gjelde, jf, § 7. Hoveddelen av disse hensyn og vilkår er videreført fra de alkoholpolitiske retningslinjene. 

Når det gjelder hensyn som tas når en søknad om skjenkebevilling vurderes, skal lokalmiljø, beliggenhet og driftskonsept legges vekt på. I tillegg skal det tas særskilt hensyn til barn og unge, både ved søknader om permanent bevilling og søknad om bevilling for enkeltanledninger. Det vil eksempelvis ikke gis bevilling til arrangement som har barn og unge under 18 år som målgruppe.  Det gis heller ikke salgs- eller skjenkebevilling til generelle publikumsområder på idrettsarrangementer. I tillegg til dette er det vedtatt at det normalt sett ikke skal gis skjenkebevilling innen ordinær åpningstid for næringsvirksomhet eller forretninger som ikke er serverings- eller skjenkested. Et eksempel på dette kan være frisørsalong eller en butikk som ønsker alkoholservering i forbindelse med temadag, «damenes aften» eller lignende. 

 

Krav som settes til driften av skjenkested

Vilkårene som settes i et vedtak er hovedsakelig videreført fra de alkoholpolitiske retningslinjene, deriblant at alle ansatte som serverer alkohol skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ansvarlig vertskap», det er ikke lov med pengespill, ansatte skal ikke være påvirket av alkohol eller rusmidler på jobb, det er krav om tilstrekkelig antall ansatte til å sikre forsvarlig drift og stedet skal ha ordensvakter som er godkjent av politiet. Det som imidlertid er nytt i forskriften er et vilkår om universell utforming. Alle som søker om skjenkebevilling må redegjøre for lokalenes tilgjengelighet – inkludert toalettene – for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det oppfordres til å tilstrebe universell utforming av lokalene.

 


Publisert: 20.08.2020 12:32:37
Sist endret: 20.08.2020 12:32