Nes kommunestyre vedtok ny forskrift 16. juni .2020: «Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken». Den trådte i kraft 27.juli .2020.

Forskriften kan leses i sin helhet på Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/2020-06-16-1373

Forskriften erstatter «Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Akershus». Føringer og vilkår som tidligere var en del av alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune, samt noen nye tillegg, er tatt inn i forskriften.

Presiseringer

Salgstider for alkohol på julaften, påske- og pinseaften er tatt inn i forskriften, jf. § 3. Erfaringsmessig er dette noe mange bevillingshavere stiller spørsmål til kommunen om.

Forbud mot nettsalg av alkohol er også tatt inn i forskriften, jf. § 3.

Utvidet åpningstid for uteservering

Kommunestyret vedtok  at uteservering kan ha åpent til klokka 01:00, mot klokka 24:00 tidligere. Spilling av musikk ute må avsluttes innen klokka 24:00, jf. § 4-2.

Automatisk fornyelse av bevillinger for gruppe 1 og 2

En viktig endring som får stor betydning for bevillingshavere av både salgs- og skjenkebevilling er at det er vedtatt automatisk fornyelse av bevillingsperioden, jf. § 6. Det vil si at de bevillingshaverne som omfattes av denne endringen ikke behøver å søke om fornyelse av bevilling, da fornyelsen skjer atuomatisk. Dette gjelder for:

-          Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl i butikk)

-          Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (vinmonopolet)

-          Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (serveringssteder som skjenker øl og vin)

Automatisk fornyelse forutsetter imidlertid at bevillingshaver ikke er ilagt prikker, at stedet drives forsvarlig, og at eksempelvis politi eller skatteetaten ikke har noen innvendinger mot driften.

For steder som har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) må det fortsatt søkes om fornyelse.

Felles for alle bevillingshavere er at nåværende bevilling varer til og med 30.09.2020. De som må søke om ny bevilling må derfor gjøre det så snart som mulig.  

Hensyn som tas i vurdering av søknader om skjenkebevilling

  • Det skal særlig legges vekt på hensyn til levende lokalmiljø, stedets beliggenhet og driftskonsept
  • Det skal tas særskilt hensyn til barn og unge, både ved søknader om permanent bevilling og søknad om bevilling for enkeltanledninger. Det vil eksempelvis ikke gis bevilling til arrangement som har barn og unge under 18 år som målgruppe.  
  • Det gis heller ikke salgs- eller skjenkebevilling til generelle publikumsområder på idrettsarrangementer.
  • Det gis normalt ikke skjenkebevilling innen ordinær åpningstid for næringsvirksomhet eller forretninger som ikke er serverings- eller skjenkested. Eksempler på dette kan være en frisørsalong eller en klesbutikk som ønsker alkoholservering i forbindelse med en temadag eller lignende. 

Nytt vilkår om å tilstrebe universell utforming av skjenkesteder

Vilkårene som settes i et vedtak er hovedsakelig videreført fra de alkoholpolitiske retningslinjene.

Det som imidlertid er nytt i forskriften er et vilkår om universell utforming, jf. § 8. Alle som søker om skjenkebevilling må redegjøre for lokalenes tilgjengelighet – inkludert toalettene – for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det oppfordres til å tilstrebe universell utforming av lokalene.

 


Publisert: 26.08.2020 16:15:17
Sist endret: 20.01.2023 13:54