I henhold til Planstrategi 2016- 2019, og vedtak fattet i kommunestyres møte i november 2016, har vi startet arbeidet med rullering av Omsorgsplan 2013-2025 «Rett hjelp til rett tid». Arbeidet skal lede frem til ny Helse og velferdsplan for perioden 2017- 2029.

Det er behov for å se på helse og velferd i et mer helhetlig og større perspektiv, derav navneendring fra Omsorgsplan til Helse og velferdsplan. 

Helse og velferdsplanen skal ha et langsiktig perspektiv for å sikre et godt helse og velferdstilbud til innbyggerne i Nes kommune. Planen skal favne hele befolkningen, uavhengig av alder, hjelpebehov, diagnose eller bosted. Økt fokus på forebygging, folkehelse og helsefremmende virksomhet, aktive brukere og pårørende, velferdsteknologi og kompetente ansatte er noe av strategien i det fremtidige arbeidet. 

Planarbeidet er forankret i rådmannens ledergruppe, eies av kommunalsjef for Helse og velferd, med egen intern prosjektleder. Det er etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe som består av representanter fra flere virksomheter og rådmannens stab. Medvirkning fra brukere, brukerrepresentanter, pårørende, ansatte, tillitsvalgte og verneombud er tillagt stor vekt i arbeidet.

Det er oppnevnt en politisk referansegruppe, som det avholdes månedlige møter med. I tillegg vil både Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne involveres underveis i prosessen. 

Det er planlagt et folkemøte torsdag 9. mars, kl. 18.00- 20.30, og det vil også bli avholdt et dialogmøte med alle virksomheter i Helse og velferd, i tillegg til fagressurser fra andre kommunalområder. 

Utkastet til ny plan skal til politisk behandling i september, og forslag til ny plan legges ut på høring i oktober. Den nye Helse og velferdsplanen skal til endelig politisk behandling i november 2017.

 

Bilde: politisk referansegruppe


Publisert: 15.02.2017 08:09:02
Sist endret: 23.01.2023 12:56