Hvem kan søke støtte:

 • Støtten tildeles bedrifter med adresse i Nes kommune
 • Støtte gis til næringer med ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging for 2020 og/eller første halvår 2021.
 • Tilskuddet gis som kompensasjon til virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. For bedrifter med fullt driftsår i 2019 vil søkere som synligjør resultatnedgang på 20% eller mer være kvalifisert.

For virksomheter etablert i 2019 eller av nyere dato vil det kunne innvilges støtte hvor det synliggjøres tap og/eller ekstra kostnader tom. første halvår 2021.

Øvrige kriterier:

 • Bedriften må være etablert i Nes kommune.
 • Bedrifter som er konkurs eller er under avvikling kan ikke søke.
 • Bedriften er ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020.
 • Bedriften må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte).

Søknad:

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 03.september 2021.

NB: Søknadsskjemaet for denne søknadsrunden er forenklet og tilpasset søkerne av det ekstraordinære kommunale krisefondet.

Dokumentasjon:

Det bes om at tilstrekkelig dokumentasjon legges ved søknaden, som kan omfatte bl.a.:

 • Dokumentasjon på resultatnedgang på 20% eller mer.
 • Dokumentasjon på at faste kostander (uunngåelige kostnader).
 • Dokumentasjon på ekstraordinære kostnader i forbindelse med smittevernstiltak.
 • For søkere som mottar støtte på bakgrunn av forventet resultatnedgang i 2021 må ettersende resultatregnskap for første halvår.

Felles for alle søkere:

 • Dokumentasjon/bekreftelse (bilag) på ikke skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020. Alternativt vise til en nedbetalingsavtaler for dette.
 • Dokumentasjon på antall årsverk.

Vurdering av søknader:

 • Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige og føringer.
 • Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn dokumenter tap og/eller ekstraordinære kostnader.
 • Tilskuddet størrelse kan videre vurderes mot antall årsverk i virksomheten.
 • Søknader som ikke fyller dokumentasjonskravet, vil avslås.

Utmåling av støtte: Øvre grense for tildeling settes til kr. 300 000,- for å sikre kompensasjon til flest mulig kvalifiserte søkere.

Offentlighet: Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Kontaktperson:

Saksbehandler Dorte Grenaker/ 47 99 72 11

Næringssjef Olaf Dønnum/ 917 86 630


Publisert: 12.08.2021 14:40:23
Sist endret: 22.01.2023 21:18