Informasjon om planen

Nes kommune ønsker å se på potensiale for boligtransformasjon på Runni i området mellom Årnes kirke og Runni Gård. Det er derfor utarbeidet et forslag til en områderegulering, som legger til rette for en god blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger. Formålet med planen er å skape et fremtidsrettet boligfelt med fokus på et variert botilbud, der man får samfunnsnyttige synergier av å mikse ordinære boenheter med omsorgsboliger.

Planen ble vedtatt lagt ut på høring i Formannskapet med forbehold om at veg (o_SKV4 i plankart) gjennom feltet ble justert noe. Disse justeringene er nå gjennomført og plankartet er endret, det er derfor ikke lenger fullstendig samsvar mellom illustrasjonsplan og plankart. Som en konsekvens må man se for seg at planen justeres frem mot en sluttbehandling for å tilpasse seg vegjusteringen.

 

Vi vil ha dine innspill
I høringsperioden ønsker vi dine innspill og tanker. Innkomne innspill vil bli gjengitt og vurdert i den politiske saken når planen skal legges fram for endelig vedtak.

Innspillene kan sendes skriftlig via elektronisk høringsporta

Eventuelt kan merknader sendes pr. brev til:

Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2019/185.

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til mandag 14. september 2020.

Saksdokumenter

Saksprotokoll

Saksframlegg

Plankart datert 23.06.20

Reguleringsbestemmelser, datert 23.06.20

Planbeskrivelse datert 12.02.20

Illustrasjonsplan

Merknader oppstart

Høringsuttalelser med kommentarer

ROS-analyse

Trafikkanalyse

Gateterminal- sporingsanalyse

VA- rammeplan

Områdestabilitet

Grunnundersøkelser

Miljøgeologisk undersøkelse

Geoscanning

Geoteknisk tredjepartskontroll

Hva skjer videre

Etter endt høring vil vi forberede planen for en eventuell sluttbehandling, der vi vurderer om planen skal endres basert på blant annet innspillene vi mottar. Dersom vi skal gjøre store endringer vil vi legge planen ut til en ny høringsrunde, der du igjen vil få muligheten til å bidra.

 

Lurer du på noe?

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte saksbehandler Harald Grande på telefon 477 85 608 eller e-post harald.grande@nes-ak.kommune.no


Publisert: 26.06.2020 08:47:42
Sist endret: 22.01.2023 21:05