Nes kommune har utarbeidet et forslag til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall. Formannskapet vedtok i møte 28.01.2020 (sak 6/20) å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn (høring).

Hensikten med områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt sette av plass til ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt flerbruksområde, med trygge og gode utearealer og adkomstforhold.

Planområdet utgjør ca. 69 daa. Planen åpner for en evt. utvidelse av Auli skole, bygging av idrettshall, samt parkering, ny bussholdeplass for skolen, og gang-sykkelveg mellom ny bussholdeplass og skolen.

Det er utarbeidet tre mulige plasseringer av en idrettshall. Kommunen ønsker innspill på alle tre plasseringene av idrettshall. Det sendes ut to plankart på høring. De øvrige dokumentene er like for begge alternativene. Plankart alternativ 1 muliggjør hallplassering vist i illustrasjonsplan alternativ 1, mens plankart alternativ 2 muliggjør hallplassering vist i illustrasjonsplan alternativ 2 og 3 (se saksdokumenter lenger ned på siden).

 

Høringsinnspill

Uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal. Merknader pr. brev sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Frist for innsending av høringsinnspill er 14.mars 2020. Merk oversendelsen saksnr. 2019/1237.

 

Invitasjon til åpent informasjonsmøte

I forbindelse med at forslaget til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall legges ut til offentlig ettersyn ønsker Nes kommune å invitere grunneiere, naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte. Møtet avholdes onsdag 26.februar kl. 18:00 i gymsalen på Auli skole.

 

Planforslaget og tilhørende saksdokumenter:

Saksframlegg

Saksprotokoll

Illustrasjonsplan alternativ 1, datert 17.12.19

Illustrasjonsplan alternativ 2, datert 17.12.19

Illustrasjonsplan alternativ 3, datert 17.12.19

Illustrasjonsplan bussholdeplass, datert 17.12.19

Plankart alternativ 1, datert 07.01.20

Plankart alternativ 2, datert 07.01.20

Planbestemmelser, datert 07.01.20

Planbeskrivelse, datert 07.01.20

ROS-analyse, datert 15.11.19

Trafikkanalyse, datert 07.01.20

Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer, datert 07.01.20

Høringsuttalelser til varsel om oppstart

 

 


Publisert: 30.01.2020 12:00:00
Sist endret: 30.01.2023 21:32