Om planforslaget:
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for den sirkulære økonomien ved etablering av ny avfallsrelatert næringsvirksomhet på Esval. Det skal legges til rette for at avfall, og råstoff produsert av avfall, kan foredles til nye produkter. Det skal også legges til rette for etablering av annen virksomhet som videreforedler produkter eller har annen synergi med virksomhet i området. Planen åpner for arbeidsplasser relatert til innovasjon, forsking og utvikling innfor denne næringen. Planforslaget legger også til rette for økt deponivolum i arealene der det er etablert deponivirksomhet.

Etter at deponiet er oppfylt, er det ønsket å benytte arealene til næringsvirksomhet. Det vil være behov for etterdrift og oppfølging av systemene som behandler deponigass og sigevann i mange år etter at deponiet er nedlagt. Å opprettholde næringsvirksomhet i området oppgis til å gi en større trygghet for oppfølging av oppgaver knyttet til etterdrift.

Planen vil legge føringer for forhold som kan være av betydning for naboer og nærmiljøet. Dette forhold som støv, støy og lukt. Samtidig vil reguleringsplanen også legge føringer for det visuelle uttrykket gjennom å stille krav til blant annet grønnstruktur og vegetasjonsskjerming, byggehøyde og byggetetthet (utnyttelsesgrad).

Har du innspill?
Høringsinnspill til planforslaget kan sendes inn på følgende alternative måter:

  • Via elektronisk høringsportal på Nes kommunes nettsider
  • Via brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes
  • eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no

Frist for innsending av høringsinnspill er 07.09.2020. Merk oversendelsen med saksnr. 2020/307.

Saksdokumenter:

Saksprotokoll formannskapet 09.06.2020
Saksframlegg til formannskapet 09.06.2020
Forslag til plankart, datert 24.03.2020, revidert 29.04.2020
Forslag til planbestemmelser, datert 29.04.2020
Planbeskrivelse, datert 04.05.2020
Sammendrag av innkomne merknader og kommentarer (udatert)
Illustrasjonshefte fjernvirkning (udatert)
Oversiktstegning eiendomsgrenser og støvmåling datert 14.02.19 godkjent 24.02.19
Oversiktstegning fyllingshøyder datert 10.03.20
Oversiktstegning VA-anlegg datert 14.02.19
Prøvetakingskart revidert 07.06.2019
Rapport Beregning av utendørs støynivå datert 12.03.15 rev 09.12.16
Risikovurdering Suspendert stoff datert 14.02.19
ROS_analyse datert 24.03.20
KU rapport Forurensning_og_vannmiljø datert 20.03.20
KU rapport Fysisk egnethet som byggegrunn datert 19.03.20
KU rapport Geoteknisk_områdevurdering datert 05.11.19
KU rapport Jordvern datert 24.03.20
KU rapport Landskap datert 29.04.2020
KU rapport Næringsutvikling datert 17.04.20
KU rapport Overordnede planer og føringer datert 06.03.20
KU rapport Trafikk datert 20.03.20


Publisert: 22.06.2020 13:27:44
Sist endret: 22.01.2023 21:16