Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for klima, energi og miljø. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 12.6.2018 (sak 95/18).

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi arbeid. 

Forslag til overordnede mål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

I tillegg til hovedmålene er det utarbeidet delmål til de sentrale temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshandtering, klimatilpassing og miljø.

Tiltaksdelen er satt opp for å nå kommunens hovedmål og delmål. Denne skal vare dynamisk, og behov for rullering vurderes annet hvert år. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune.

I høringsperioden ønskes det spesielt innspill på:

  1. Bør innhold eller ambisjonsnivået på foreslåtte mål endres?
  2. Er det tiltak som bør endres, prioriteres opp eller ned, strykes eller mangler i tiltaksdelen?

Benytt gjerne vår elektroniske høringsportal for å gi ditt innspill. Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no. Innspill pr. brevpost kan sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merk oversendelsen med saksnummer 2015/10.


Fristen for innsending av innspill og merknader er fredag 21. september 2018.

Etter høringsperioden vil alle innkomne merknader og innspill gjennomgås og vurderes. Planforslaget vil kunne justeres i etterkant av høringen.

Kommunedelplanen skal i følge gjeldende fremdriftsplan sluttbehandles av kommunestyret i 2018.

 

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - plandel datert 16.5.2018

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - tiltaksdel datert 16.5.2018

Saksframlegg behandlet i Formannskapet 12.6.2018

Saksprotokoll i Formannskapet 12.6.2018


Publisert: 28.06.2018 14:16:41
Sist endret: 22.01.2023 21:38