Nes formannskap behandlet forslag til ”Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen - gbnr. 79/263,273,376 377” i sak 17/78 i sitt møte 20. juni 2017.

Følgende vedtak ble fattet med 7 mot 4 stemmer:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 11 legges forslaget til Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen – gbnr. 79/263, 273, 376 og 377 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. På grunn av sommerferien legges det til noe ekstra tid.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt snarest og senest 15. september 2017.

Eventuelle uttalelser sendes:
Via mail til postmottak@nes-ak.kommune.no Alternativt per post: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.

Oversendelsen merkes med saksnummer 2016/130.

Tilhørende dokumenter for offentlig ettersyn:

Forslag til reguleringsplan
Forslag til reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg
3D-illustrasjon
Illustrasjonsplan
ROS-analyse
Grunnundersøkelse
Arealis-kart
Støyvurdering
Sol-skygge diagram
Innspill etter varsling med forslagstillers kommanterer
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus Fylkeskommune
Statens vegvesen
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hafslund Nett
Årnes vannverk
Neskollen Velforening
Meinich Arkitekter
Avtale Coop
Avtale Hvam IL
Avtale Neskollen Velforening


Publisert: 04.07.2017 14:53:05
Sist endret: 04.07.2017 14:53