I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for krysningsspor ved Bodding, med plankart datert 04.06.2020, bestemmelser datert 08.06.2020 og planbeskrivelse datert 08.06.2020, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Rekkefølgekrav § 3.4 endres til:
3.4 Opparbeidelse av gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg(o_SGS) fra dagens bussholdeplass ved Bodung stasjon og frem til omlagt Stensboddingveg med tilhørende trapp (o_SGG), skal ferdigstilles senest samtidig med krysningssporet.

- Del av rekkefølgekrav § 3.3 som omhandler etablering av jordbruksovergang og sikkerhetsgjerder tas ut. Det legges inn et nytt rekkefølgekrav § 3.8:
3.8 Opparbeidelse av planskilte krysninger
Før eksisterende overganger på km 54119, 54471, 54870, 55351 og 55767 kan stenges skal ny planskilt krysning ved km 54,471 med tilhørende drifteveger og anlegg ferdigstilles.
Før eksisterende overgang på km 53,419 kan stenges skal ny planskilt krysning ved km 53,419 med tilhørende anlegg ferdigstilles.
Områder avsatt til o_SVG tilknyttet overgangene skal istandsettes og beplantes for å tilpasse seg eksisterende terreng.
Sikkerhetsgjerder ved eksisterende planoverganger skal være etablert før planfrie kryssinger åpnes.

- I høringsperioden gjennomføres følgende prosesser:
1. BaneNor må møte alle berørte grunneiere for å finne bedre løsninger for planovergang hva gjelder jordvern, eventuell innløsning av eiendom og ikke minst vegløsninger som er mer optimale for de berørte grunneierne enn hva dagens forslag innebærer.
2. For å sikre bredest mulig medvirkning inviterer (og gjennomfører) BaneNor til nytt dialogmøte. Alle berørte grunneiere, representanter for administrasjonen i Nes kommune samt det politiske forhandlingsutvalget i Nes kommune inviteres.

Ved å gjennomføre dette anser vi at krav om varsling og medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven vil være ivaretatt.

Informasjon om planen
Bane Nor ønsker å etablere et krysningsspor med 750 meters lengde nord for Bodding. Krysningssporet gir mulighet for at lange godstog kan møtes og for samtidig innkjøring for to togsett som gir en smidigere trafikkflyt på jernbanen. Som en konsekvens av tiltaket må flere eksisterende planoverganger stenges, blant annet eksisterende overgang i Bodding. For å erstatte de til sammen syv overgangene skal det etableres to planskilte krysninger med bro. En i Bodding og en noe lenger nord for gårdsbruk med krysningsbehov.
For mer informasjon se vedlagte saksdokumenter under.

Vi vil ha dine innspill
I høringsperioden ønsker vi dine innspill og tanker. Innkomne innspill vil bli gjengitt og vurdert i den politiske saken når planen skal legges fram for endelig vedtak.
Innspillene kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal.
Eventuelt pr. brev til:

Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes
eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no.
Merk oversendelsen med saksnr. 2017/2932.

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til fredag 23. oktober 2020.

Saksdokumenter
1. Saksprotokoll
2. Saksfremlegg
3. Plankart grunn datert: 04.06.2020
4. Plankart over bakken datert: 04.06.2020
5. Planbestemmelser datert: 21.08.2020
6. Planbeskrivelse datert: 08.06.2020
7. Støyrapport
8. Biologisk mangfold
9. Overvann og drenering
10. Geoteknisk rapport
11. Tilleggsutredning etter møte 25.05.2020
12. ROS-analyse

13. Miljøoppfølgingsplan

Hva skjer videre
Etter endt høring vil vi forberede planen for en eventuell sluttbehandling, der vi vurderer om planen skal endres basert på blant annet innspillene vi mottar. Dersom vi skal gjøre store endringer vil vi legge planen ut på en ny høringsrunde, der du igjen vil få muligheten til å bidra.

Det skal avholdes et åpent møte der planen blir presentert og det blir åpnet opp for en dialog tirsdag 13. oktober klokken 19:00 i gymsalen på Framtun skole. Berørte parter vil motta informasjon om møtedato i eget brev.

På grunn av smittevernshensyn må du melde deg på i forkant til møtet. Dette gjør du ved å kontakte undertegnede planrådgiver på e-post eller telefon. Du kan melde deg på allerede nå og vil da motta informasjon på e-post så snart møtedato er satt. Påmeldingsfrist er satt til fredag 9. oktober.

Lokaler for møtet vil bli bestemt når vi nærmer oss møtedato. Alle påmeldte vil bli orientert så snart dette er bestemt. Vel møtt!


Lurer du på noe?
Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte saksbehandler Harald Grande på telefon 477 85 608 eller e-post harald.grande@nes-ak.kommune.no


Publisert: 14.10.2020 15:06:00
Sist endret: 31.01.2023 19:24