Reguleringsplanen for Runni legger grunnlaget for en god og helhetlig utvikling av området, med en god blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger. Noe som skaper stor grad av normalitet for beboere med omsorgsbehov. Det vil også løse en vesentlig del av kommunens behov for omsorgsboliger frem mot 2050, samt imøtekomme behovet for sentrale familieboliger i Årnes sentrum.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

For mer informasjon, se saksprotokoll med tilhørende plankart, bestemmelser, beskrivelse og vedlegg under.

Om du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Harald Grande på e-post: harald.grande@nes.kommune.no eller tlf: 477 85 608

Vedlegg:
1. Saksprotokoll
2. Plankart del 1
3. Plankart del 2
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse
6. Illustrasojnsplan
7. Sammendrag av høringsinnspill
8. VA-rammeplan
9. ROS-analyse
10. Trafikkanalyse
11. Gateterminal - sporingskurver
12. Områdestabilitet
13. Grunnundersøkelser
14. Miljøgeologiske undersøkelser
15. Geoscanning
16. Geoteknisk tredjepartskontroll

 


Publisert: 30.06.2021 11:13:26
Sist endret: 22.01.2023 20:37