Glomma mot Årnes

Nes kommunestyre vedtok i K-sak 21/21 å ta i bruk skatteetatens formuesgrunnlag for beregning av eiendomsskatt for boliger. Endringen trer i kraft fra 2022.

Alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal bli omtaksert og besiktiget i løpet av 2021. Dette gjelder fritidseiendommer, våningshus, næringseiendommer, boliger uten formuesgrunnlag, og næringseiendommer. De nye takstene blir gjeldende fra 01.01.2022.

De fleste boligeiendommer har formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten. Disse vil IKKE bli besiktiget eller taksert av kommunen. Formuesgrunnlagene for disse vil bli innhentet fra skatteetaten hvert år, og brukt som grunnlag for eiendomsskatten.

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Dette må gjøres for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene, slik at skattegrunnlaget blir oppdatert og rettferdig. I Nes ble eiendomsskatt innført i 2009, mens takseringen og besiktigelsen ble utført i 2008. Mye har skjedd siden den gang, og det ble blant annet gjennomført såkalte kontorjusteringer i 2019, 2020 og 2021.

De nye takstene vil danne grunnlag for beregning av eiendomsskatt fra 2022 og 10 år fram i tid.

Hvordan takserer vi?

Taksten bygger på både faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. De skjønnsmessige vurderingene tar hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv. I forbindelse med takseringen vil det kun bli utvendig besiktigelse av eiendommene med tilhørende bygninger. De som utfører takseringen har altså ikke behov for å komme innendørs. På noen eiendommer vil det være bygg uten matrikkelareal (Norges offentlige register over fast eiendom). Bygg uten matrikkelareal vil bli målt av takstmann på stedet og matrikkelført. 

Hvem takserer og besiktiger?

Kommunen har engasjert firmaet Verditakst AS (org.nr. 884073642) til å gjennomføre besiktigelse, fotodokumentasjon og taksering av alle eiendommer i Nes kommune som ikke har formuesgrunnlag (FG) fra Skatteetaten. Befaringsarbeidet starter i juli/august og vil påløpe ut året. Takstmennene vil ha synlige identitetskort fra Nes kommune, og de vil også bære vester som viser hvor de kommer ifra.

Kommunen er ikke avhengig av at du er tilstede ved besiktigelsen. Hvis du ønsker å være tilstede må du sende oss en skriftlig melding om dette, gjerne på epostDu vil bli kontaktet for en avtale.

Oppgi følgende info i eposten/brevet du sender:

1. Kommunens navn (Nes)

2. Gnr

3. Bnr

4. Adresse til eiendommen

5. Kontaktinformasjon og epost-adresse

6. Kortfattet informasjon som du mener er relevant for verdifastsettelsen

Retningslinjer og verdivurdering

Det er sakkyndig nemnd sammen med eiendomsskattekontoret og Verditakst som får ansvaret for takseringsarbeidet, men det er sakkyndig nemnd som fastsetter eiendomsskattegrunnlagene på eiendommene.

I forbindelse med at retakseringen vil kommunen sine vedtekter, samt rammer og retningslinjer for fastsetting av eiendomsskattegrunnlag bli revidert. Dokumentene vil bli lagt på kommunens hjemmeside så fort den er klar.

Verdisetting

Eiendommene i Nes kommune skal fotodokumenteres og deretter verdisettes/takseres i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2. Taksten skal være tilnærmet lik markedsverdi.

§ 8 A-2. Verdet

(I) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg a fastsetje verdet etter regelen i første punktum.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål:

Epost: postmottak@nes.kommune.no

Postadresse:

Nes Kommune v/eiendomsskattekontoret

Postboks 114

2151 Årnes

Telefon: 66 10 40 00  (Hverdager kl. 09.00 -11.30 og kl. 12.00-14.00)


Publisert: 01.07.2021 15:26:29
Sist endret: 22.01.2023 20:41