NIBIO har utført periodisk ajourhold av arealressurskartet i Nes, for første gang siden gårdskartprosessen i 2010. De har fanget opp mange endringer.

Det er viktig at du sjekker arealtallene dine i gårdskart på internett. Gårdskart viser arealressurser (arealtype: fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark, bebygd) og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom.
Husk at det er de nye arealtallene fra gårdskart som du skal føre opp i søknad om produksjonstilskudd.

NIBIO har sjekket arealene i hele Nes kommune mot flybilder tatt i 2016. Ved hjelp av flybildene har NIBIO fanget opp unøyaktigheter og endringer i arealtilstand (gjengrodde beiter, nydyrking, bygninger osv.).

Les mer om arealressurskartet (AR5).

Ta kontakt med oss på landbrukskontoret om du har spørsmål.


Publisert: 18.09.2017 16:06:33
Sist endret: 22.01.2023 21:13