Formålet med planarbeidet å legge til rette for etablering av fortau og gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen. Fortau og gang-/sykkelveg er planlagt etablert mellom Jerpstad skole og Haugsløkkevegen på en strekning på totalt ca. 300 m. 

Avgrensing av planområdet
Gang- og sykkelvegen er etter vurderinger foreslått etablert på sørsiden av Knauserudvegen. En viktig faktor for valg av side er allerede etablert infrastruktur på sørsiden av vegen som kan nyttes. Dette gir dessuten mindre konflikter med private eiendommer og kryssinger av private avkjørsler. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr: 19/4, 19/18, 18/5, 236/16, 240/17 og 240/16. Planområdet har en størrelse på ca. 14,2 daa. Det kan være aktuelt å begrense planområdet ved utarbeidelse av reguleringsplan, dersom det ikke vurderes som nødvendig for reguleringen.

Varslet planavgrensning for detaljreguleringen

For mer informasjon om planen se utarbeidet planinitiativ.

Vi ønsker dine innspill

Dersom du har noen innspill, kommentarer, og opplysninger angående det igangsatte planarbeidet kan de sendes til:

Norconsult AS
Skansen 2E
2670 Otta.

Eller på e-post til line.brana.bergum@norconsult.com

Ta gjerne også kontakt om du har noen spørsmål til arbeidet.

Frist for innspill er satt til 22.01.23.

Videre saksgang
Etter høringsrunden starter man med å utarbeide et planforslag. Innspill til planarbeidet vil følge planforslaget som vedlegg ved innsending av planen til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.


Når planforslaget er ferdig skal det behandles politisk, før det legges ut til offentlig ettersyn. Alle vil da få mulighet til å komme med merknader til selve reguleringsplanen.


Publisert: 19.12.2022 12:00:11
Sist endret: 22.01.2023 19:24