I henhold til mandat og fremdriftsplan skulle Helse og velferdsplan 2018-2030 ha vært oppe til politisk behandling i september. Det ble i sommer tydelig at en revurdering av tidspunkt for ferdigstillelse og politisk behandling var nødvendig. Formannskapet ble orientert i sitt møte 22. august, og ga sin støtte til utsettelse med bakgrunn i følgende:  

  • Ny kommunalsjef for Helse og velferd er ansatt med rask tiltredelse, 01.10.17. Det er ønskelig å gi henne mulighet til å komme med innspill til planen, da eierskap og forankring hos ny kommunalsjef er viktig.
  • Rådmannens ledergruppe blir i løpet av høsten «fornyet» med hele tre nye kommunalsjefer. Forankring av planen i toppledergruppen er viktig.
  • Prosessen rundt omorganisering er forskjøvet, og en avklaring forventes i løpet av høsten. Forslaget som er lagt frem innebærer blant annet at kommunalområdet Helse  og velferd, vil bli redusert fra åtte til fire virksomheter. En endring som antagelig vil måtte påvirke innholdet i planen. Spesielt gjelder dette prioriteringer og tiltak neste planperiode. 

Det har vært en god rulleringsprosess så langt, med bred forankring og medvirkning som viktige verdier i arbeidet. Utkast til ny plan vil bli behandlet i Kommunestyret i januar, før planen sendes ut på høring i februar.


Publisert: 29.08.2017 23:39:01
Sist endret: 29.08.2017 23:39