Innhold

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt som følge av klimatiske årsaker kan søke om tilskudd dersom over 30% av avlingen blir skadet. For å kunne motta tilskudd for produksjonssvikt må du gi kommunen melding om skade snart skaden har oppstått, eller vil kunne oppstå. Det må leveres en egen melding for hver vekstgruppe. Melding om antatt skade må være sendt inn elektronisk via Altinn.

Ny melding om produksjonssvikt ved flom og mye nedbør

Foretakene må sende ny melding dersom det i løpet av vekstsesongen oppstår en ny årsak til skade som kan gi ytterligere produksjonssvikt. Dette er fordi formålet med meldingen er at kommunene skal ha mulighet til å foreta en stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak. Det er ikke mulig å «oppdatere» tidligere innsendt melding.

OBS: En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.10. i skadeåret, og en søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema.

Mer informasjon om ordningen, meldeskjema og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Har du arealer som ikke vil bli høstet? Ta kontakt med landbrukskontoret snarest!

Som hovedregel er det høsteplikt på alt areal. Det kan allikevel gjøres unntak fra regelen i enkelte tilfeller.

Dersom det er ekstraordinære vanskelige innhøstingsforhold, må kommunen kontaktes med en gang (ring direkte eller send epost) slik at det kan gjøres en befaring for å dokumentere forholdene.

Dersom slik dokumentasjon mangler, vil hele dokumentasjonsplikten bli søkers ansvar. For at det skal være tilstrekkelig dokumentert at søker har areal som ikke kan høstes, bør kommune eller statsforvalter bekrefte at innhøstingsforholdene er uforsvarlige. Landbruksdirektoratet presiserer at det er søkers ansvar å dokumentere at det er klimatiske forhold som er årsaken til at arealet ikke er høstbart. Produksjonstapet må være bekreftet av kommunen eller statsforvalteren på et tidspunkt da skadeårsak, avlingskvalitet og mengde kan vurderes.


Publisert: 05.09.2023 09:39:28
Sist endret: 05.09.2023 09:57