Det fremkommer av kommunelovens § 14-15 at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet (budsjettjusteringer.) Det skal også rapporteres på finans- og gjeldsforvaltningen. Det er i 2022 lagt opp til to rapporteringer til kommunestyret

  • Første rapportering beskriver status 1. tertial – per 30. april.
  • Andre rapportering beskriver status 2. tertial – per 31. august.

For begge periodene skal det gis en prognose over forventet status per kommunalområde ved årsslutt, og det er i stor grad denne som danner utgangspunkt for analysen.

Her kan du lese rapport for 2 tertial

 


Publisert: 25.10.2022 22:12:23
Sist endret: 31.01.2023 01:09