Esval miljøpark KF tar nå opp igjen arbeidet med å utarbeide et planforslag for miljøparken. Planområdet foreslås utvidet mot sør og øst.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området til et regionalt og nasjonalt knutepunkt innenfor sirkulærøkonomi (gjenvinning) og fornybar energi. Kart som viser planområdet:

Varslingsgrense og utvidelse

Figur 1 Planområdet er vist med lilla strek og utvidelsen av planområdet er vist med lilla strek og skravur.

Planarbeidet ble først varslet 25. februar 2016 for eiendommene med gnr/bnr: 93/1, 93/19, 93/1/1, og 23/1, i Nes kommune. Planprogrammet ble vedtatt av Nes kommune den 21. juni 2016.

Nes kommune ønsker en helhetlig plan som omfatter alle virksomhetene innenfor området. Som følge av dette varsles det en utvidelse av planområdet slik at reguleringsplanen for Holsravina, vedtatt den 8. september 2015, og mesteparten av Esval 2, vedtatt den 26. mars 1996, tas med i planarbeidet. Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, vedtatt 26. mars 1996, og reguleringsplan for Holsravina vedtatt 8. september 2015, foreslås opphevet dersom ny plan vedtas.

Hovedformålet med planarbeidet er å følge opp kommuneplanens arealdel og strategisk næringsplan for Nes kommune. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at Nes kommune skal legge til rette for at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles slik at området blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. På Esval planlegges det for ny næringsvirksomhet med sirkulærøkonomi knyttet til avfallshåndtering. Målet er at bedrifter som jobber med gjenvinning og andre innovative løsninger knyttet til dette skal etableres på området. Det er allerede etablert et anlegg som gjenvinner forurensede masser.


Tiltakshaver er Esval Miljøpark KF og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Innspill til reguleringsplanarbeidet eller opphevelsen av gjeldende reguleringsplaner sendes til Multiconsult, ved:
Irmelin Aamodt Moxnes, per epost: irm@multiconsult.no, eller per brev: Multiconsult ASA v/Irmelin Aamodt Moxnes, Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo.

Frist for innspill til planarbeidet er 3. mars 2020.

 


Publisert: 10.02.2020 15:27:29
Sist endret: 30.01.2023 22:24