Innhold

Nes kommunestyre vedtok i møte den 16. mars 2021, sak 21/22, reviderte vedtekter for Nes næringsfond.

Næringsfondet tilføres årlig konsesjonsavgift og har en øvre ramme på 3 millioner kroner. Årlig kan det tildeles inntil 50% av fondets saldo.  Beholdningen i næringsfondet per 31.12.2021 var 3  millioner kroner.

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune og fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser

Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere

Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter

Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Støtten kan tildeles som både tilskudd og lån. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Les mer om støttevilkår for tilskudd og lån i vedtektene samt tilhørende søknadsveileder.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Fondet har to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. 

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert bevilgning for tilsagn inntil kr. 30 000,- begrenset oppad til 15% av fondets årlige utbetalinger.

FOR SPØRSMÅL:

Send e-post til postmottak@nes.kommune.no


Publisert: 03.03.2023 15:27:39
Sist endret: 03.03.2023 15:27