Klima og miljø på dagsorden
Varaordfører Vivian Wahl innledet møtet med å oppfordre til samlet innsats for å oppnå bedre miljø og vannkvalitet.

-Landbruket er en del av løsningen, så sant vi gjør de riktige grepene, sa Wahl. Som en av de største jordbrukskommunene i fylket har vi et særlig ansvar for å ta vare på vassdragene våre. Hun viste til at mange gårdbrukere allerede gjør mange gode miljøtiltak, men oppfordret samtidig flere til å ta i bruk mulighetene i miljøprogrammet.

-Ekstrainnsats for miljø skal lønne seg, og RMP-tilskuddet kompenserer brukerne for å gjøre gode miljøtiltak, sa varaordføreren.

Mindre forurensning og mer insekter
Kari Engmark fra Fylkesmannen i Oslo og Viken presenterte det nye regionale miljøprogrammet. Hun viste til at programmet hadde blitt enklere og mer spisset. Flere tiltak var godt kjent fra tidligere, som gras på arealer utsatt for flom og erosjon, grasdekt kantsone i åker (mot vann), grasdekte vannveier (gras i dråg), fangvekster som underkultur og ugrasharving.

Engmark forklarte at ingen jordarbeiding om høsten fortsatt er et viktig tiltak mot forurensning og at det nå er innført tilskudd i alle erosjonsklasser igjen. Et nytt tiltak som engasjerte er et ekstra tilskudd for å så soner for pollinerende insekter i kombinasjon med grasdekt vannveg, grasdekt kantsone i åker eller i grasstriper på tvers av fallet i lange hellinger.

Anna Katarina Berg fra Norsk Landbruksrådgivning Øst presenterte hvordan miljøtiltakene kan gjennomføres i praksis. Hun hadde også beregninger som viste at miljøtiltak lønner seg, og spesielt etter at flere av tilskuddssatsene er økt.

Enkelt å søke elektronisk
Gårdbruker Jon Anders Rønaas fortalte om god erfaring både med å vente med jordarbeidinga til våren, og å anlegge grasdekt kantsone i åker mot vann og å ha grasdekt vannveg (gras i dråg).

-Det kan være litt plunder når en sår, sa Rønaas, men fordelen er at en beholder jorda på jordet. Sammen med landbruksveileder Maria Hammer, viste han forsamlingen hvor enkelt det var å søke om «RMP-tilskudd» elektronisk.
Søknadsfristen er ikke før 15. oktober, men en del tiltak bør planlegges allerede i forbindelse med våronna.

Presentasjoner fra møtet kan lastes ned her.
Les mer om regionalt miljøprogram på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

 

Anna Katarina Berg fra Norsk Landbruksrådgiving


Publisert: 29.04.2019 10:31:31
Sist endret: 22.01.2023 20:53