Nes kommune v/ landbrukskontoret har henstilt skogeierne til å ta en tur ut i skogen og sette inn oppryddingstiltak der dette vurderes som nødvendig. Der vindfall kan innebære fare for mennesker, ber vi om at disse blir prioritert ved eventuell opprydding.

Forskrift om bærekraftig skogbruk inneholder bestemmelser om forebyggende tiltak vedrørende skader oppstått som følge av storm med mer. I § 11 andre ledd heter det: «Når skog er skada som følgje av storm, tørke, skogbrann, snøbrekk o.l. og det er gitt varsel om at det er risiko for insektsverming eller soppangrep, skal skogeigarar i vedkommande område sørgje for at nødvendige hogstar og oppryddingstiltak mv. blir gjennomførte så raskt som mogleg».


Publisert: 21.08.2018 10:21:04
Sist endret: 22.01.2023 21:01