Det nærmer seg ferdigstillelse av åtte nye boliger på Årnes for målgruppen innbyggere med rusrelaterte utfordringer. Kommuneadministrasjonen ser frem til at boligene kan tas i bruk, noe som vil bidra til en vesentlig økt bokvalitet for flere av våre innbyggere. Den siste tids oppslag i lokalavisen, med omtale av kommuneadministrasjonens løsning for tjenestetilbudet i tilknytning til disse boligene, kan gi et feil inntrykk av bakgrunnen for vårt valg.

Kommuneadministrasjonen har ikke valgt løsninger motivert i besparelse. Løsningene er valgt ut fra hva som mest sannsynlig er best for målgruppen, en målgruppe som består av høyst ulike individer med ulike behov. Tjenestetilbudet vil tilføre økt livskvalitet og mer hverdagsinnhold for leietagerne, og er et vesentlig bidrag til hva som frem til i dag har vært av tilsvarende tilbud.

Det er relativt mye forskning og erfaring som underbygger at mye bemanning ofte oppfattes som kontrollerende, og gir grunnlag for konflikt, utrygghet og utagering mot person så vel som eiendom. Det samme materialet peker på at lavere bemanning, høyere grad av faglighet og trygghet i møte med andre, samt god tilpasning til den enkelte brukers individualitet, virker motsatt. Slik sett er «ropet» om døgnbemanning noe som snarere vil føre til «trøbbel enn godt liv».

Dette at man omsider får en trygg og god bolig som en ramme for mer dagsinnhold, mulighet for et sosialt og positivt felleskap, bedre døgnrytme og sunt kosthold, virker også vanligvis bra. Trygg bolig innehar flere andre dimensjoner. Noe av det handler om å få anledning til å låse sin egen dør. En annen dimensjon er alarm, tilsynsløsninger og eventuelt vektere som kan beskytte mot «besøk» som beboerne ikke ønsker.

Enten vi snakker om den jevne mann og kvinne, barn og unge, eller personer med utfordringer kognitivt eller psykisk, så hersker det alltid usikkerhet om resultatet av de faglige tilnærmingene en velger. Kommunale tjenester har ulik grad av beredskap på å kunne håndtere dette. Beredskapen er knyttet til hva som er det mest sannsynlige risikobildet. En del av en slik beredskap er å kunne øke omfanget av faglig oppfølging fra kvalifisert personell om behovet melder seg. Slik beredskap er etablert mange ganger i Nes kommune, Helse og velferd. Nå sist knyttet til det kommende botilbudet på Årnes. 

Tjenestetilbudet er ikke uten videre utformet i tråd med eldre politiske vedtak i kommunen. I stedet er det lagt mest vekt på oppdatert kunnskap og erfaringer fra andre lignende prosjekter, de nyeste saksframstillingene og vedtak knyttet til saken.

 

 


Publisert: 30.04.2021 08:37:56
Sist endret: 22.01.2023 20:44