Bålplass ved Fløyta

Her finner dere det digitale turkartet:
https://kommunekart.com/klient/nesak/turkart
Ved å trykke på linken kan dere se turstier merket i blått, sykkelløyper merket med lilla og skiløyper merket med rødt. Det velges ved å trykke på «Kartlag», og merke av for hva du vil se under «Alle kartlag» og «Turkart». Ved å trykke på «Symboler» vil du få opp merkede badeplasser, gapahuker o.l.

Når vi nå skal i gang med å trykke et nytt opplag, vil vi åpne opp for noen endringer i turkartet. I den forbindelse er vi opptatt av å ha god dialog og samarbeid med berørte parter. Det er mange hensyn som skal vektes i forbindelse med hvor man velger å ha merkede turstier, og sentralt i dette er god dialog og samarbeid med grunneiere.

Følgende vil vi gjennomgå i denne prosessen:

  • Noen turstier som er spilt inn ved tidligere anledninger viser det seg å ikke foreligge grunneieravtaler for. Disse vil bli vurdert fjernet i samråd med grunneiere.
  • Ved eventuelt nye turstier som ønskes lagt inn i turkart må det legges ved skriftlig avtale med grunneier(e) og GPX-fil med oppgått GPS-tracking av sti. Dersom ikke grunneieravtale foreligger, vil kommunen ikke legge inn sti i turkartet. Her finner dere eksempel på mal for turstiavtaler
  • Utkast til turkart vil bli sendt ut på høring til grunneiere, Nes Friluftsråd samt andre foreninger som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv i Nes.

Vi minner samtidig om at:

  • Opparbeidelse, merking og visse typer arbeid på stier, skiløyper og rasteplasser må kun gjøres etter samtykke fra grunneier. I utgangspunktet krever alle fysiske tiltak for å tilrettelegge for friluftslivsaktivitet tillatelse fra grunneier. Det er derfor viktig å etablere god kontakt mellom de involverte partene så tidlig som mulig. (Kilde: Friluftsloven og https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2016/02/Brosjyre-om-nye-bestemmelser-i-friluftsloven-webversjon.pdf )
  • Merkede turstier skal følge merkehåndboka
  • All ferdsel med hjemmel i friluftsloven skal skje hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre brukere.
  • Friluftsloven § 12 viser til alminnelige erstatningsregler dersom noen volder skade på annen manns grunn.
  • Allemannsretten gjelder i utmark. Det betyr ikke at alle stier i utmark skal merkes og legges inn i turkart, men det betyr at en kan gå på tur så fremt en ikke etterlater spor.

Eventuelle innspill til nytt opplag av turkart bes merkes med «22/491 Turkart i Nes kommune» og sendes til: postmottak@nes.kommune.no Frist for innsending er 25. mars 2022.

Turkart


Publisert: 15.02.2022 15:16:04
Sist endret: 30.01.2023 21:14