Nes kommune søker etter ny driver av jorda på Esval gård, gnr 93 bnr 1 i Nes. Avtale inngås for perioden 1.3.2022 til 28.2.2032. 

Arealet som skal leies ut er på totalt ca. 768 daa hvorav ca. 80 daa er skog. 57 daa av det fulldyrka arealet bør ligge i gras. Jorda har de siste 11 årene vært drevet økologisk, men det er ikke noe krav til at dette skal videreføres. 

Den som skal drifte jorda må fylle følgende kriterier:

  • Arealet må nyttes til tilleggsjord til annet gårdsbruk i drift som har maskiner og driftsapparat til å drive eiendommen.
  • Foretaket må ha et forsvarlig driftsopplegg.
  • Kjøreavstand til leietakers driftssenter vektlegges.
  • Leietaker må ha tilstrekkelig kunnskap til å drive arealet.
  • Dersom tilbyderne stiller likt etter vurdering av ovenstående kriterier, vil tilbydere som har til hensikt å grøfte/utbedre de hydrotekniske anleggene bli foretrukket.

Siste frist for innlevering av tilbud er 30.09.2021 kl. 12.00 

For fullstendig konkurransegrunnlag se vedlagte dokument

Konkurransegrunnlag åpen utlysning - jordleie Esval 13.9.2021

 

 


Publisert: 14.09.2021 11:46:26
Sist endret: 23.01.2023 12:57