Nes kommune søker nå drifter av Lillerommen ved inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakt.

 

En tjenestekonsesjonskontrakt er en kontrakt om utførelsen av tjenester. Kommunen som oppdragsgiver gir en aktør rett til å drive sin kommersielle virksomhet i Lillerommens lokaler. Driften skal skje på kommunens premisser regulert i kontrakt mellom partene.  Inntektene til aktøren sikres gjennom retten til kommersiell utnytting av bygget.  Alle inntekter fra driften tilfaller tjenesteleverandør, men denne må bære driftsrisikoen selv.

 

Kommunen betaler de faste driftsutgiftene på selve bygget, og det kreves ingen husleie. Renhold bekostes og utføres av tjenesteleverandør.

 

Drifter skal ha totaldriften av Lillerommen med markedsføring, booking, opp- og gjenlåsing, tilbereding av mat, oppdekking, servering, renhold og rydding. Drifter har selv ansvar for sine ansatte og besørger alt av dekketøy, kjøkkenutstyr, duker m.v. Lillerommen har et moderne og godt anretningskjøkken.

Kommunen kjøper inn AV-utstyr av god kvalitet, men drifter må selv besørge vedlikehold og drift.

Prisene drifter opererer med skal være i balanse med prisene på kulturhuset. Drifter må ha skjenke- og serveringsbevilling og har enerett på servering av mat og drikke på Lillerommen.

 

Kommunen har krav på å disponere Lillerommen til livssynsnøytrale seremonier. Dette etter pris avtalt i kontrakt med drifter. Kommunen må på lik linje med andre leietakere leie lokaler til egne politiske og administrative møter, konferanser etc.

 

Varighet på kontrakt vil være 3 – tre – år med mulighet for opsjon på 1 + 1.

 

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Det legges vekt på erfaring, leveringsdyktighet og kvalitet. Det må legges fram godkjente regnskaper. Det ønskes snarlig tiltredelse.

 

Merk: Det gjøres også kjent at drift av Kulturkaféen i Nes kulturhus på Årnes kan inngå i samme kontrakt om aktør ønsker dette. Kulturkaféen har produksjonskjøkken.

 

Søknadsfrist: 20.08.18

 

Skriftlige søknader sendes postmottak@nes-ak.kommune.no merket «Drifter Lillerommen».

 

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til:

 

Kommunalsjef Kultur og mangfold; Lars Roald Johansen

lars.roald.johansen@nes-ak.kommune.no; mobil 924 39 222

Virksomhetsleder Kulturtjenestene; Jan Magne Hanstad

jan.magne.hanstad@nes-ak.kommune.no; mobil 911 10 281


Publisert: 28.06.2018 14:43:00
Sist endret: 26.01.2023 13:11